СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

1. ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „СИМБУЛА“ ООД
ЕИК: 201970793
Пълен адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47
Град: гр. София Пощенски код:1202
Лице/а за контакт: Таня Ръсовска Телефон: 088 2 475 962
Електронна поща: tania.rassovska@simbula.eu Факс:

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане: 4 броя бюра, 4 броя офис контейнера, 4 броя офис стола чрез набиране на ценови предложения.

3. ОПИСАНИЕ:

3.1. Работно бюро – 4 бр.

Минимални изисквания:

 • Плот: ЛПДЧ с меламиново покритие;
 • Височина на бюрото: 75 см.;
 • Дължина на плота: 130 см.;
 • Дебелина на плота: 2,5 см.;
 • Дебелина на канта: ABS кантове 2 мм;
 • Ширина на плота: 65 см.
 • Гаранционен срок: минимум 24 месеца.

3.2. Офис контейнери (шкафове за бюрата) – 4 бр.

Минимални изисквания:

 • Височина на контейнера: 50 см.;
 • Дълбочина на контейнера: 55 см.;
 • Дължина на контейнера: 45 см.;
 • Гаранционен срок: минимум 24 месеца.

3.3. Офис стол – комбинация от еко-кожа и текстил с подлакътници и метална база – 4 бр.

Допълнителни изисквания:

 • Доставчикът е длъжен да гарантира, че доставеното офис обзавеждане е ново и неупотребявано;
 • Оборудването следва да отговаря на минималните технически и функционални характеристики;
 • Кандидатът, определен за изпълнител съставя приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването, съдържащ най-малко информация за артикулите, тяхното състояние /количество и качество/ и цена. В случай че Възложителят установи недостатък или дефект на даден артикул по време на неговото приемане, Възложителят има право да не приема съответния артикул и незабавно да го върне на Изпълнителя.

Изисквания към ценовото предложение:

 • Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева – задължително изискване;
 • Всеки артикул да има посочена единична цена в лева, без ДДС – задължително изискване;
 • За всеки предложен артикул да има – кратко описание на основните технически характеристики – задължително изискване;
 • Гаранционен срок – задължително изискване;
 • Срок на доставка – задължително изискване;
 • Посочване на възможността за поддръжка на място на офис обзавеждането, както и време за реакция при повреда в часове;
 • Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани, по възможност сканирани цветно – задължително изискване;
 • Всеки кандидат има право да представи само една оферта – задължително изискване.

4. ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА

Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

5.1. За доставка на 4 броя работни бюра – обща прогнозна стойност: 732 лв. без ДДС;
5.2. За доставка на 4 броя офис контейнери – обща прогнозна стойност: 440 лв. без ДДС;
5.3. За доставка на 4 броя офис стола – обща прогнозна стойност: 480 лв. без ДДС;

Обща прогнозна стойност на ценовото предложение: 1 652 лв. без ДДС.

6. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

25.01.2017 г.

7. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

26.01.2017 г.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати