Цел: Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях.

Дата на обявяване на процедурата: март 2018 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: До левовата равностойност на 15 000 000 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.
 • Максимален процент на БФП: 75-100 %
 • Размер на БФП за проект:
  • Минимален: Неприложимо;
  • Максимален: Левовата равностойност на 400 000 евро.

Допустими кандидати:

Местни поделения на вероизповеданията.

Примерни допустими дейности:

Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Категории допустими разходи:

 • Подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • Нематериални инвестиции;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.
Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати