Цел: Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: края на 2018 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 9 779 150 лв.;
 • Процент на БФП: 25% – 60%;
 • Размер на БФП за проект:
  • Минимален:     100 000 лв.
  • Максимален: 1 500 000 лв. 

Допустими кандидати:

Съществуващи средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.

Примерни допустими дейности:

 • Инвестиционна подкрепа за изграждане на нови тематично фокусирани лаборатории;
 • Инвестиционна подкрепа за разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

Категории допустими разходи:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за СМР.
Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати