През февруари 2018 г. приключи изпълнението на проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OР001-1.003-1121-СО3, реализиран в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OР001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът стартира през м. август 2016 г. и беше с продължителност 18 месеца, общата му стойност е 51 709 лв., като 43 953 лв. е финансирането от Европейския социален фонд, а 7 756 лв. – съфинансирани от националния бюджет.

Реализацията му осигури разширяване на дейността на „Симбула” ООД и подобряване на кадровата й обезпеченост чрез осигуряване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, за период от 12 месеца.

Всички наети по проекта служители преминаха обучение и получиха познания по ключови компетентности (чужди езици и дигитална компетентност).

Предвиждаше се по проекта дружеството да запази поне 2 от работните места, Симбула запази и четирите работни места, успешно интегрира на пазара на труда четирите назначени безработни лица и така гарантира устойчивост на постигнатите резултати.

www.eufunds.bg
Проект Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати