От 1 юли 2020 г. е в сила задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми

Споделете тази публикация
При неизпълнение са установени санкции до 5 хил. лв за физически лица и 10 хил. лв. за юридически лица и еднолични търговци за всяко отделно нарушение

1. Въведение

В настоящата статия са посочени основните акценти от приетите на 31 декември 2019 г. промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за въвеждане на правила за оповестяване на трансгранични данъчни схеми пред приходната администрация. Така в националното законодателство е транспонирана Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 („DAC 6“ или „Директивата“), която установява редица правно обвързващи мерки срещу агресивното данъчно планиране. Целта е да се предприемат действия срещу ситуации, при които корпоративни групи се възползват от различията в националните системи за данъчно облагане, за да намалят цялостното си данъчно задължение.

Правилата влизат в сила от 1 юли 2020 г. Те влизат с обратна сила, поради което е предвидено задължение за оповестяване на всяка трансгранична данъчна схема („ТДС“), първата стъпка по която е извършена в периода между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г. Крайният срок за това е до 31 август 2020 г.

2. Характеристики на ТДС

Понятието „данъчна схема“ следва да се разбира в най-широк смисъл. То може да включва договореност, споразумение, уговорка, съгласие, становище, схема, план, трансакция и други подобни, както и поредица от такива. ТДС може да се състои от няколко части/етапи на изпълнение. Тя следва да отговаря на определени характеристики и да притежава трансграничен елемент (участниците в нея да са данъчно задължени лица на две или повече юрисдикции). Характеристиките се разделят в 2 големи групи:

  • схеми, предвиждащи намаляване на данъчната тежест за лице чрез прехвърляне на активи или печалби в други юрисдикции с по-ниски или нулеви ставки на данъчното облагане;
  • схеми, целящи заобикаляне на правилата за автоматичен обмен на информация, тези за разкриване на действителния собственик или включващи използването на едностранни правила за облекчени режими за целите на трансферното ценообразуване.

Не е задължително схемата да бъде противозаконна или съставляваща престъпление. Ако попада в някоя от изброените характеристики, същата ще подлежи на докладване по реда на ДОПК. Следва да се има предвид, че ако приходната администрация не е взела мерки по дадена схема, това не означава, че има потвърждение за нейната законосъобразност.

Данните, които лицата следва да предоставят на приходната администрация, са изрично определени. От обхвата на новото законодателство са изключени ДДС, мита, акцизи, задължителни осигурителни вноски, такси за издаване на удостоверения и на други документи, издавани от държавни и местни органи, вземания с договорен характер, включително възнаграждения по договори за услуги от обществен интерес. Така, основният акцент пада върху трансграничните данъчни схеми, свързани с облагането на лицата с корпоративен данък.

3. Лица, задължени да докладват

Задължени да предоставят информация са основно консултантът, а в някои случаи самите данъчно задължени лица – участници в схемата.
Като консултант се третират всички лица, които изготвят, предлагат на пазара, организират или управляват прилагането на ТДС. Включени са и лицата, които участват частично, като предоставят съдействие, ако може да се предположи, че имат нужните познания и квалификация.

Консултантите предоставят информация, която им е известна, притежават или се намира под техен контрол. Подобно уточнение отсъства по отношение на данъчно задължените лица, доколкото се предполага, че те имат цялата необходима информация за схемата.

Информацията се подава пред Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите (НАП), когато лицето има съответната връзка с България.

4. Освобождаване от задължение

Консултантът се освобождава от задължение за предоставяне на информация, когато разполага с доказателство, че друг консултант е предоставил същата информация за ТДС или че е предоставил информацията в друга държава членка при наличието на предпоставките за това. Консултантът се освобождава и когато по закон е длъжен да пази тази информация като професионална тайна, освен когато данъчно задълженото лице е изразило съгласие за предоставянето й (напр. адвокати). В този случай, задължението за уведомяване е на данъчно задълженото лице. Консултантът е задължен да напомни за това задължение на съответното лице, както и да предостави информация за самоличността на лицето на НАП.

Данъчно задълженото лице се освобождава от задължение за предоставяне на информация за ТДС, когато е предоставило информацията в друга държава членка при наличието на предпоставките за това или ако друго данъчно задължено лице е предоставило същата информация.

5. Срокове за предоставяне на информацията

Информация относно съответната схема следва да бъде предоставена не по-късно от 30 дни от най-ранната дата между датата на изготвяне на схемата, предоставянето или извършване на първата стъпка по прилагането ѝ.

Консултант по данъчна схема с типизирано съдържание предоставя на всеки три месеца актуална информация, станала му известна след предходното подаване на информация.

Контролът за спазването на въведените правила се осъществява от НАП.

Настоящата разработка е само с информативна цел и не дава изчерпателен преглед на засегната тема. В случай, че имате нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с наш предствител.

Предишна публикация
SURE – временният инструмент с бюджет до 100 милиарда евро за поддържане на заетостта и защита на работещите
Следваща публикация
27.03.2020: Мерките на държавата за бизнеса и схемата 60:40
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content