Новите промени по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ)

Споделете тази публикация

На 4 февруари 2020 г. Министерски съвет и внесъл в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ). В мотивите на законопроекта се посочва, че основната цел на предвидените в него изменения е да улеснят модела на административно обслужване и да адаптират уредбата ни за присъединяване към бъдещия единен патентен съд на ЕС.

Основната промяна се състои в адаптирането на съществуващата нормативна уредба към правото на ЕС, олекотяване на административната процедура в комбинация с предоставянето на няколко допълнителни възможности и в разширяване на кръга лица, които могат да извършват представителство пред Патентното ведомство.

Най-общо може да се посочат следните предложения за промени:

Десетте промени

  1. Първия вид промени са касаещите вписването на представителите по индустриална собственост. Тези правила досега бяха уредени в Наредба за представителите по индустриална собственост, а не в закона, и то не особено изчерпателно. Проектозаконът цели отпадането на някои от съществуващите разпоредби, като например това, че към момента потребителят е този, който представя документи, които Патентно ведомство всъщност следва да събира служебно. За целта се планира създаването на нова глава към ЗПРПМ, в която да бъде уредено всичко свързано с упражняването на дейността по представителството по индустриална собственост.
  2. Предвидени са изменения, които гарантират спазването на задължението на Р. България, съдържащо се в чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1257/2012. Във връзка с това се предвижда национален или европейски патент с действие на територията на Република България, за които има вписан европейски патент с единно действие, да прекратят действието си в обхвата, в който се припокриват, считано от датата на публикуване на съобщението за издаването на патента с единно действие в Европейския патентен бюлетин.
  3. Що се отнася до промените, предвидени по сертифицирането за допълнителна закрила и прилагането на изключението от сертифициране за такава за лекарствените продукти, се предвижда по-изчерпателно определяне на реда, по който протича производството пред Патентното ведомство. Предвижда се въвеждането на такса за производството по това уведомление, както и такса за неговата публикация в официалния бюлетин на ведомството. Предоставя се и възможността за удължаване на действието на сертификат за допълнителна закрила.
  4. Разширява се и кръгът от лица, които могат да осъществяват представителство пред Патентното ведомство. Предвижда се това право да може да бъде упражнявано и от адвокати, които са придобили право да извършват дейност по реда на Закона за адвокатурата. Причината за това е фактът, че към момента при иницииране на съдебна фаза на обжалване, страните се представляват така или иначе от адвокати, докато в административната фаза – това може да е, и често е, друго лице, различно от адвокат. В крайна сметка резултатът е, че се ангажират две лица и цялата процедура се усложнява.
  5. Други проблеми, които законодателят цели да разреши, са свързани с преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване процеса на регистрация и придобиване на права, засилване на правната защита и общо – оптимизирането на тези и други процеси. Определя се също така със законов текст действието на патентите като обект на обезпечение по отношение притежател на патент и лицензополучател. Прецизират се разпоредбите, свързани с указването на заинтересовани лица за спазването на изискванията за класифицираната информация, както и условията за съвместна дейност по представителство по индустриална собственост чрез дружества, учредени по реда на ТЗ и съдружия по ЗЗД. Определят се правилата, регламентиращи дейността и отговорността на тези субекти и реда за отписването им от регистъра. Въведен е механизъм за защита интересите на потребителите, ползващи услугите, предоставяни от представители по индустриална собственост и адвокати.
  6. Предлага се въвеждане на задължителна застраховка „професионална отговорност“ за лицата, които осъществяват представителство по индустриална собственост, която да покрие потенциални вреди, настъпили за клиентите им в следствие от неправомерни действия или бездействия. Подробно регламентирани са редът, условията, информацията подлежаща на вписване, минималната застрахователна сума и др.
  7. С цел бързина на административното производство се променя срокът, в който потребител може да иска удължаване на срока за извършване на определено действие поради настъпили особени непредвидени обстоятелства.
  8. Съкращава се срокът, в който подателят на заявление за регистрация на полезен модел може да направи искане за отлагане на тази регистрация. Предвижда се искането затова да може да бъде правено едновременно с подаване на заявление, а не в 3-месечен срок от подаването – както досега, което само пречеше на потребителя.
  9. В чл.3 от закона се въвежда, че заявителят, притежателят на права по този закон, наричан по-нататък „притежателят“, и всяко лице, което съгласно този закон има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, които не са установени в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Швейцария, ще извършват действия пред Патентното ведомство само чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.
  10. Към обсега на лицата, които могат да предоставят временно или еднократно услуги по представителство, са добавени и лица граждани на държава членка или страна по ЕИП, както и Швейцария, които могат да предоставят услуги по искания за действие на територията на Република България на издадени европейски патенти, стига лицата да са вписани към Регистъра на Европейското патентно ведомство.

Очакват се аналогични на горните промени да се извършат и в съответните разпоредби, уреждащи представителството пред Патентното ведомство и в другите закони, които тази администрация прилага, като например Закона за марките и географските означения.

Предишна публикация
Работодателят и COVID-19
Следваща публикация
20.03.2020: EK прие Временна рамка за възможности на държавите членки да подкрепят допълнително икономиката при избухването на COVID-19
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content