Предстоящо финансиране: Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021

Споделете тази публикация

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България

Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”

Първа покана за набиране на проектни предложения

Цел: Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” в България ще допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и страните-бенефициенти по Норвежкия финансов механизъм.

Целевата група на Програмата са предприятията от частния сектор, предимно МСП. Поощряват се предложения за проекти с донорско партньорство, изразяващо се в сътрудничество между водещата фирма от България и поне едно юридическо лице от Норвегия.

Срок за кандидатстване: 11 октомври 2018 г.

Общ бюджет на процедурата: 17 855 000 евро.

В рамките на настоящата покана съществуват 2 схеми за безвъзмездна помощ със следния размер на финансиране:

 1. Схема за индивидуални проекти – 16 155 000 евро;
 2. Схема за малки проекти за МСП – 1 700 000 евро.

Минимална и максимална сума на безвъзмездното финансиране за всеки проект

 1. Схема за индивидуални проекти:

Минимален размер – 200 000 евро.

Максимален размер – 1 000 000 евро.

 1. Малка грантова схема за МСП:

Минимален размер – 50 000 евро.

Максимален размер – 200 000 евро.

Съфинансиране от кандидата:

Финансовата подкрепа по тази Програма се определя въз основа на всеки отделен случай, като се вземат предвид всички съпътстващи фактори.

Кандидатът трябва да осигури пълното финансиране на проекта. Кандидатът (и/или партньора/партньорите по проекта) трябва да предостави или да осигури останалото съфинансиране в брой. Принос от човеко-часове от водещата фирма и партньора (партньорите) по проекта може да се приеме като принос в брой, на базата на одобрени почасови ставки за заплати. Размерът на гранта може да варира между 10% и 70%, в зависимост от вида на предоставената държавна помощ, размера на предприятието на кандидата и от други елементи, които са включени в разпоредбите на Регламента, които се отнасят за съответния проект.

Допустими кандидати и партньори:

 1. Схема за индивидуални проектни предложения

Допустимите кандидати: МСП, така както са определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, и големи предприятия с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България.

Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.

 1. Малка грантова схема за МСП

Допустими кандидати: МСП, така както са определени в Препоръка 2003/361 на ЕС1, регистрирани като юридически лица в България.

Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.

Допустими партньори в двете схеми: Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Основната дейност на партньора трябва да бъде тясно свързана с дейностите, по които ще има принос в проекта.

Области на подкрепа и допустими дейности

 1. Схема за индивидуални проекти

Иновации за зелена индустрия

 1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологични технологии;
 2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”;
 4. Обучение, повишаване на информираността и проверка като второстепенна дейност, свързана с горепосочените дейности.

Проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

(а) Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;

(б) Внедряване на зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);

(в) Пускане на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара);

(г) Създаване на зелени работни места.

 1. Малка грантова схема за МСП

Иновации за зелена индустрия

 1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологични технологии;
 2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”;
 4. Обучение, повишаване на информираността и проверка като второстепенна дейност, свързана с горепосочените дейности;

Проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

(а) Разработване на иновативни зелени технологии/ процеси/ решения;

(б) Внедряване на зелени технологии/ процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);

(в) Пускане на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара);

(г) Създаване на зелени работни места

Бизнес показатели за двете схеми: Проектите трябва да допринесат за положителна промяна в състоянието на кандидата по отношение на годишния оборот и нетната оперативна печалба. Кандидатът трябва да включи тези два показателя при показателите на проекта.

Срок за изпълнение на проектите: 30 април 2022 г.

Предишна публикация
Предстоящо финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“
Следваща публикация
Предстоящо финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content