Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обяви „Единадесета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд“

Споделете тази публикация

По схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“

Срокът за кандидатстване е от 17.08.2020 г. до 17,30 ч. на 17.09.2020 г.

Основната цел на Националния иновационен Фонд е: Насърчаване на научно-изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв.

Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

Интензитетът на помощта, се изчислява на основата на допустимите разходи по проекта, като не трябва да надвишава:

  • 50% – за индустриални научни изследвания / от TRL 3 до TRL 5;
  • 25% – за експериментално развитие / от TRL 6 до TRL 7;

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени, като достигнат 80 % от допустимите разходи, както следва:

  • с 10% за средни предприятия;
  • с 20% за микро/малки предприятия;
  • с 15%, ако е изпълнено едно от следните условия:
  1. Проектът включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП или се осъществява в поне две държави членки или в държава членка и договаряща страна по Споразумението за ЕИП, и нито едно от предприятията не поема повече от 70% от допустимите разходи

или

  1. Проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания. Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи.

 

Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз;

 

Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие – търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице;

 

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:

1.Информатика и ИКТ;

2.Мехатроника и чисти технологии;

3.Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;

4.Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Предишна публикация
Някои проблеми при трудова мобилност на работници в ЕС II част: Осигурителноправни аспекти
Следваща публикация
Някои проблеми при трудова мобилност на работници в ЕС
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content