Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Споделете тази публикация

Процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за обществено обсъждане: BG16RFOP002-2.073

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 173 000 000 лв.
Минимален размер на заявената безвъзмездна помощ е: 3000 лв.
Максимален размер на БФП е: 10 000 лв.
Максимален интензитет на помощта: 100 %

Допустими кандидати

  • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.
  • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни.
  • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.
  • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение, но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Допустими по процедурата са следните видове разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Индикативен краен срок за подаване на проектни предложения е 30.05.2020 г.

Предишна публикация
Изменение на сроковете по ЗМИП със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Следваща публикация
Ценностите при подбора на кандидати
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content