Процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ ще бъде отворена за кандидатстване по ОПИК през месец юни 2020 г.

Споделете тази публикация

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева.

Максималният интензитет на помощта по процедурата е 100 %.

Допустими кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно ЗМСП.

 

4) Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.

5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби[1]) през 2019 г.

Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да посочи нетните приходи от продажби, реализирани през него, в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

7) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено, но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

 

Допустими разходи:

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

– Разходи за персонал[2] (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор  или по силата на договор за управление и контрол.

Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

[1] Средният месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като стойността на „нетните приходи от продажби“ от Годишната данъчна декларация (ГДД) за 2019 г. се раздели на 12.

[2] Допустими са разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г.

Предишна публикация
Проверка на бизнес компетенции на кандидати, чрез „реален бизнес казус“
Следваща публикация
Либерализация на пазара на електоренергия с нов Законопроект за изменение на Закона за енергетиката
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content