Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“

Споделете тази публикация

Цел: Подкрепата се предоставя за сформиране и функциониране на оперативни групи за постигането на целите на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Дата на обявяване на процедурата: май 2018 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:
  • До левовата равностойност на 150 000 евро за първа фаза;
  • До левовата равностойност на 9 850 000 евро за втора фаза.
 • Максимален процент на БФП:
  • До 100% – за разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и за текущите разходи;
  • До 70 % за инвестиционни разходи.
 • Размер на БФП за проект:
  • Минимален: Неприложимо;
  • Максимален: За една оперативна група за един проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Допустими кандидати:

 • Оперативни групи, които са учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);
 • Основни групи субекти в оперативната група са: научни институти или опитни станции, висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и консултантска организация.
 • Оперативните групи трябва да са сформирани от минимум два субекта един, от които задължително е земеделски стопанин.

Примерни допустими дейности:

„Първа фаза“ – сформиране на оперативната група, за дейности по:

 • проучване за приложимостта на иновативния проект в конкретни географски райони и стопанства;
 • анализ на конкретните производствени методи във връзка с въвеждането на иновативното предложение в практиката;
 • създаване на бази данни, необходими за функционирането на оперативната група;
 • стимулиране на интерес за прилагане на иновативното предложение – семинари, срещи или други информационни дейности.

„Втора фаза“ – функциониране на оперативната група за дейности по:

 • осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект;
 • преки дейности и инвестиции за изпълнение на иновативния проект.

Категории допустими разходи:

„Първа фаза“ – допустимите разходи включват:

 • Проучвания за приложимост на иновативния проект;
 • Стимулиране на интерес и разширяване на оперативната група.

„Втора фаза“ – допустимите разходи включват:

 • Текущи разходи във връзка със сътрудничеството и оперативната група;
 • Преки разходи за изпълнение на иновативния проект, включително разходи за инвестиции /свързани с производството, преработката и/или маркетинга на продукти, включени в Анекс 1 на ДФЕС или памук, с изключение на риба и рибни продукти/.
Предишна публикация
Предстоящо финансиране: EEA and Norway grants fund for regional cooperation
Следваща публикация
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content