Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Споделете тази публикация

Цел: Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост.

Дата на обявяване на процедурата: април 2018 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: до левовата равностойност на 100 млн. евро;
 • Максимален процент на БФП: 75 %;
 • Размер на БФП за проект:
  • Минимален: Левовата равностойност на    10 000 евро;
  • Максимален: Левовата равностойност на 200 000 евро.

Допустими кандидати: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Примерни допустими дейности:

Инвестиции в неземеделски дейности, като например:

 • Развитие на туризъм;
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Категории допустими разходи:

Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони.

Предишна публикация
Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
Следваща публикация
Процедура „Транснационално сътрудничество в подкрепа на административната реформа“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content