Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Споделете тази публикация

Цел: Развитие на туризма в селски райони, в които има уникални туристически ресурси; развитие на туристически зони с цел адекватно експониране и популяризиране на ценностите в малките общини.

Дата на обявяване на процедурата: септември 2018 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: До левовата равностойност на 10 млн. евро.
 • Максимален процент на БФП: до 100% в случай, че не е налично генериране на приходи и в съответствие с Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • Размер на БФП за проект
  • Минимален:  левовата равностойност на   50 000 евро;
  • Максимален: левовата равностойност на 500 000 евро.

Допустими кандидати:

 • Общини в селските райони;
 • ЮЛНЦ.

Примерни допустими дейности:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Категории допустими разходи:

Материални и нематериални инвестиции за развитие на туризма в селските райони.

Предишна публикация
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
Следваща публикация
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content