Предстоящо финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“

Споделете тази публикация

Цел на процедурата: да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Проектите ще се изпълняват на територията на държавите-членки на Европейския съюз.

Срок за кандидатстване: 11.05.2018 г., 17:30 ч. (българско време)
Общ бюджет на процедурата: 4 389 000 лева.

Размер на финансирането:

  • Минимален: 50 000 лева
  • Максимален: 200 000 лева

Съфинансиране от кандидата: не се изисква.

Допустими кандидати:
В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и. Всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост.

Допустимите партньори:
По настоящата покана за подаване на проектни предложения е задължително партньорството с минимум един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България.

Транснационалният партньор няма право да разходва средства от бюджета на настоящата процедура и кандидатства за финансиране по линия на Европейския социален фонд пред управляващия орган на оперативната програма в съответната страна членка.

Чуждестранните партньори трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта.

Партньорството с българска организация не е задължително и в случай на партньорство, това не носи допълнителни точки на етап оценка на техническо и финансово качество на проектните предложения.

Дейностите, които ще получат подкрепа са:

  1. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни;
  2. Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
  3. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
  4. Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни);
  5. Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки;
  6. Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Срок за изпълнение на проектите: 31.12.2020 г.

Предишна публикация
Предстоящо финансиране: Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021
Следваща публикация
Clinica.bg: Губим солидарността и човечността в системата
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content