Предстоящо финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Споделете тази публикация

Цел на процедурата: създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Срок за кандидатстване
Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, в зависимост от кода на основна икономическа дейност на кандидата:

 1. Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г. – за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;
 2. Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г. – за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

Общ бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лева.

Размер на финансирането:

 • Минимален: 50 000 лева
 • Максимален: 200 000 лева

Съфинансиране от кандидата: максималният интензитет на помощта е 80%.

Допустими кандидати:

 • Микро, малки и средни предприятия, юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г., съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Независими предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • Кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач;
 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.2.9 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С25.5.0 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.6.2 „Механично обработване на метал“;
 • С25.7.1 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.2.0 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.5.0 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • J60.1.0 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • J60.2.0 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • M71.1.1 „Архитектурни дейности“;
 • М71.1.2 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • M74.1.0 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.2.0 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“.

Допустимите партньори:

По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

Дейностите, които ще получат подкрепа са:

 1. Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 2. Дейност за визуализация на проекта.

Допустими видове разходи:

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта;
 2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева;
 4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева;
 5. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева;
 6. Разходи за външни услуги – до 25 000 лева;
 7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева;
 8. Разходи за визуализация – до 2 000 лева.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 месеца.

Предишна публикация
Clinica.bg: 385 млн. лева са официално доплатените за болнично лечение средства през 2017 г.
Следваща публикация
Предстоящо финансиране: Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content