Предстоящо финансиране: EEA and Norway grants fund for regional cooperation

Споделете тази публикация

Цели:

 • Намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство;
 • Укрепване на отношенията на донорските държави – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн с 15-те държави-бенефициенти от Северна, Централна и Южна Европа.

Срокове за кандидатстване: 01 юли 2018 г. за подаване на концепция;

Процедура за кандидатстване – разделена на два етапа:

 • Първият етап е оценка на концепциите, които трябва да съдържат кратко описание на проектната идея, дейностите и резултатите от проекта, членовете на консорциума на проекта и предполагаем бюджет;
 • Във втория етап могат да продължат избраните кандидати, като подадат пълно проектно предложение;

Размер на финансирането – обща сума от 31.89 млн. евро, от които 15 млн. евро са предвидени за тази програма;

Размер на БФП за проект:

 • Минимален: 1 млн. евро;
 • Максимален: не се посочва.

Съфинансиране от кандидата: между 10% и 15% от допустимите разходи, в зависимост от вида на партньора, като за НПО е възможно и до 50% безвъзмезден труд;

Проектите трябва да бъдат регионални трансгранични или транснационални и в тях да участват консорциуми, сформирани от лица от минимум 3 държави – като поне 2 от тях трябва да бъдат от държавите-бенефициенти (България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения) или от избрани държави, които не са членки на ЕС (Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна). В консорциума може да участва и партньор, член на експертна група, регистриран в някоя от държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или друга държава-членка на ЕС, като последните не могат да получават финансиране по проекта;

Допустимите партньори в консорциума: публични или частни, търговски или нестопански и неправителствени организации, както и академични среди, създадени като юридически лица.

Процедурата ще финансира проектни идеи, насочени към „Меки мерки“, като споделяне на знания, обмен на добри практики и изграждане на капацитет във всички приоритетни области за ускоряване на иновациите.

Приоритетни сектори:

 • Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност – бизнес развитие, иновации и МСП; Изследвания; Образование, стипендии, стажове и младежко предприемачество; Баланс между работата и живота; Социален диалог – достоен труд;
 • Социалното включване, младежката заетост и намаляването на бедността – Европейските предизвикателства в областта на общественото здравеопазване, включването и овластяването на ромите, децата в риск, участието на младите хора в пазара на труда, местното развитие и намаляването на бедността;
 • Околна среда, енергетика, изменение на климата и ниско въглеродна икономика – околна среда и екосистеми; Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност; Смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него;
 • Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи – културно предприемачество, културно наследство и културно сътрудничество; Гражданското общество; Добро управление, отговорни институции, прозрачност; Права на човека – национално прилагане;
 • Правосъдие и вътрешни работи – убежище и миграция; Изправителни дейности и предварително задържане под стража; Международно полицейско сътрудничество и борба с престъпността; Ефективност и ефективност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона; Домашно и основано на пола насилие; Предотвратяване и готовност за справяне с бедствия.

Срок за изпълнение на проектите – до 30 април 2024 г.

Предишна публикация
Инфобизнес: семинар на тема „Изграждане на инвестиционна екосистема в сферата на биотехнологиите – опитът на Paralax Life Sciences“
Следваща публикация
Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content