Предстоящо финансиране Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Споделете тази публикация

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Цел на процедурата:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал
Срок за кандидатстване:
21.05.2019 г.
Общ бюджет на процедурата:
146 687 250 лева

Размер на финансирането:

Два режимa на подпомагане– „минимална помощ” или „регионална помощ”
По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта.

1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”:

Минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
Максимална сума на БФП – 391 хил. лв.
Максимален интензитет на помощта на БФП – 70%

2) Проекти, изпълнявани под режим „регионална помощ”:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР Минимална сума на БФП Максимална сума на БФП
Микро предприятия 70 % 45 % 100 хил. лв. 500 хил. лв.
Малки предприятия 70 % 45 % 100 хил. лв. 750 хил. лв.
Средни предприятия 60 % 35 % 100 хил. лв. 1 млн. лв.

Допустими кандидати

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон, Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 2. Микро, малки и средни предприятия;
 3. Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  Микро предприятие ≥ 210 000 лева
  Малко предприятие ≥ 750 000 лева
  Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 5. Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори:
  Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
  С20 „Производство на химични продукти“
  C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
  C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
  С27 „Производство на електрически съоръжения“
  С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
  Интензивни на знание услуги:
  J58 „Издателска дейност“
  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
  J60 „Радио- и телевизионна дейност“
  J61 „Далекосъобщения“
  J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
  J63 „Информационни услуги“
  М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
  Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
  С10 „Производство на хранителни продукти“
  С11 „Производство на напитки“
  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
  С14 „Производство на облекло“
  С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
  С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
  С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
  С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
  С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
  С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
  С24 „Производство на основни метали“
  С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
  С31 „Производство на мебели“
  С32 „Производство, некласифицирано другаде“
  С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
 6. Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

Дейностите, които ще получат подкрепа са

 1. Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.
  Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:

  • подобряване на производствените процеси;
  • намаляване на производствените разходи;
  • подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими разходи:

 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта;
 2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Срок за изпълнение на проектите:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 месеца.

Предишна публикация
18.03.2020: Координирани европейски меки срещу COVID-19
Следваща публикация
i5invest открива офис в България
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content