Процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Споделете тази публикация

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Отворена за кандидатстване с краен срок: 30 април 2020

Цел на процедурата

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги(1).

 • Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС (Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и био-технологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии).
 • Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити от трети лица.

По Елемент А (задължителен) от настоящата процедура в зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ, както следва:

1. „Регионална инвестиционна помощ“ – процент на съфинансиране:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS2)(2)
Максимален интензитет на помощта за дейности
в ЮЗР (NUTS2)
Микро и малки предприятия 70% 45%
Средни предприятия 60% 35%
Големи предприятия 50% 25%

или

2. Помощ „de minimis”

Максималният размер на помощта по режим de minimis за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие(3), което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки, средни и големи предприятия 70%

или

По Елемент Б (незадължителен) от настоящата процедура се прилагат следните режими в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 1. „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“, приложим за микро, малки и средни предприятия – макс. интензитет на помощта – 70 %.
 2. Помощ „de minimis“, приложим за големи предприятия.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)

 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи(4) (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи(5), „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)

 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Допустими кандидати

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);
 • Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Максимален срок за изпълнение на проекта

18 месеца

Разпределение на бюджета на процедурата по категория предприятия

Микро и малки предприятия Средни предприятия Големи предприятия
54 763 240 лева
28 000 000 евро
43 028 260 лева
22 000 000 евро
19 558 300 лева
10 000 000 евро

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
100 000 лева Микро и малки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия: 750 000 лева
Големи предприятия: 1 000 000 лева

Критерии и методика за оценка на проектните предложения

I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация 32
1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация 10
2. Новост на подкрепяната иновация 10
3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията 12
II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата 39
1. Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) или внедряването на иновативни процеси 5
2. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2016, 2017 и 2018 г. 5
3. Придобити права по индустриална собственост(6) (7) (8) (9) 6
4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2016, 2017 и 2018 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта 5
5. Претеглен марж на печалбата (2016, 2017 и 2018 г.) 5
6. Претеглена брутна добавена стойност (2016, 2017 и 2018 г.) 5
7. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2016, 2017 и 2018 г.) 4
8. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2016, 2017 и 2018 г.) 4
III. Приоритизиране на проекти 14
1. Регионална специализация съгласно ИСИС 3
2. Регионална приоритизация за проекти 5
3. Надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации 3
4. Подкрепа за еко-иновации. 3
IV. Реалистичност на разходите по проекта 5
1. Реалистичност на разходите по проекта 5
Максимален брой точки: 90

Бележки:

1 Съгласно определенията и видовете иновации, базирани на Наръчника от Осло (Oslo Manual 2018, 4th Edition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2018), посочени в т. 13.1 от Условията за кандидатстване.
2 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България
3 По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.
4 Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай че са посочени в отделни редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета. Относно дефиницията за материални активи се прилага чл. 2, пар. 29 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Приложение 15.
5 вкл. софтуерни лицензи
6 Не се включват патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е защитена внедряваната по проекта иновация.
7 В случай че по време на оценката се установи, че са подадени повече от едно проектни предложения, в които е налице един и същ първоначален заявител и/или изобретател за един и същ патент/полезен модел, посочен в т.11.4. Права по индустриална собственост от Формуляра за кандидатстване във връзка с критерий II.3. „Права по индустриална собственост, по отношение на които кандидата, управителя и/или съдружниците му е/са първоначален заявител и/или изобретател“, точки по критерий II.3 ще бъдат присъдени единствено на проектното предложение, подадено първо в ИСУН 2020.
8 Преценката по критерия се извършва по отношение на кандидата, управителя, председателя и/или съдружниците и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с акции) акционерите и/или председателя на управителния съвет или съвета на директорите, който/които е/са първоначален заявител и/или изобретател.
9 Управителят и/или съдружниците и/или акционерите и/или председателят на управителния съвет или съвета на директорите следва да са вписани в Търговския регистър или в книгата на акционерите към датата на обявяване на процедурата – 13.02.2020г.

Предишна публикация
24.03.2020: Законът за извънредното положение вече е в сила. Удължават сроковете за подаване на ГФО.
Следваща публикация
Работодателят и COVID-19
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content