Процедура „Изграждане на регионални научни центрове“

Споделете тази публикация

Цел: Подобряване на капацитета за икономическо развитие на българските региони чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в приложни изследвания и научноизследователска инфраструктура.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: март 2018 г. 

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата: 100 млн. лв.;
 • Максимален процент на БФП: 100 %;
 • Размер на БФП за проект: в зависимост от съответните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/:
 • Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“:
  • Минимален размер на БФП на проект – от 3 млн. лв.;
  • Максимален размер на БФП на проект – до 7 млн. лв.
 • Компонент 2 „Информатика и ИКТ“:
  • Минимален размер на БФП на проект – от 3 млн. лв.;
  • Максимален размер на БФП на проект – до 7 млн. лв.
 • Компонент 3 „Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии“:
  • Минимален размер на БФП на проект – от 1 млн. лв.;
  • Максимален размер на БФП на проект – до 3 млн. лв.
 • Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“:
  • Минимален размер на БФП на проект – от 1 млн. лв.;
  • Максимален размер на проект на БФП – до 3 млн. лв.

Допустими кандидати: Научноизследователски организации по смисъла на т. 15, буква б от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, регистрирани на територията на България.

Определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ или „научноизследователска организация“ означава субект (например университети или научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност, физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и/или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.

Асоциирани партньори:

 • Местни и регионални власти;
 • Местни юридически лица, регистрирани по Търговския закон минимум 2 години преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения;
 • Клъстери;
 • Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения, финансирани със средства по ОП НОИР.

Примерни допустими дейности:

 1. Извършване на независими научни изследвания – самостоятелно и/или под формата на „ефективно сътрудничество“ с предприятия или други научни организации;
 2. Създаване и укрепване на младежки изследователски групи от студенти, докторанти, постдокторанти и техни научни ръководители (МИГ) за извършване на проиновативни изследвания с възможност за създаване на стартиращи иновативни (микро) предприятия от типа start up и spin off;
 3. Създаване и защита на интелектуална собственост – патенти, свидетелства за полезен модел и промишлен дизайн, „ноу – хау“, търговски марки, лицензи;
 4. Дейности, свързани с изграждане и оборудване на регионални научни центрове, в т.ч.:
 • Изграждане, реконструкция и модернизация на научноизследователска инфраструктура;
 • Придобиване на ДМА (изследователско и оборудване за изпитвания/тестове и опитно – производствено оборудване, вкл. технологични линии) и ДНА (специализиран софтуер, платформи и др.);
 1. Участия в национални научни конгреси, конференции, симпозиуми, изложения;
 2. Организиране и провеждане на иновативни образователни и обучителни дейности за изследователи и целеви професионални специализации в страната;
 3. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научни изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация и създаване на виртуални библиотеки; безплатен онлайн достъп до изследователски доклади, презентации, монографии и др. Създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.;
 4. Дейности по информация и комуникация, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.;
 5. Дейности за организация и управление на проекта.

Категории допустими разходи:

 1. Разходи за закупуване на незастроен и застроен имот – до 5 % от общите допустими разходи по проекта;
 2. Разходи за изработване на инвестиционен проект;
 3. Разходи за авторски и строителен надзор;
 4. Разходи за подготвителни и строително-монтажни работи, свързани с изграждане/ реконструкция/ модернизиране на Регионални научни центрове;
 5. Разходи за инвеститорски контрол и въвеждане на строежа в експлоатация;
 6. Разходи за закупуване на ДМА (изследователско оборудване и оборудване за изпитвания /тестове и опитно производствено оборудване, вкл. Технологични линии);
 7. Разходи за придобиване на ДНА (специализиран софтуер, платформи и др.);
 8. Разходи за застраховки на придобитите в резултат на дейността ДМА за периода до края на проекта;
 9. Разходи за текуща поддръжка на научно-изследователската инфраструктура (вкл. режийни – електроенергия, топлофикация, ВиК, почистване и подобни) – до 3 % от общите допустими разходи по проекта;
 10. Разходи за възнаграждения (вкл. задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя, както и всички задължителни плащания на работодателя по трудовото правоотношение) на наетия персонал за провеждане на приложни, целеви, експериментални научни изследвания и друг персонал, който участва пряко в изпълнението на проекта;
 11. Разходи за командировки на лицата, участващи пряко в изпълнението на проекта (дневни, пътни и квартирни), съгласно Наредбата за командировки в страната;
 12. Разходи за материали и консумативи, използвани в рамките на проекта за изследователска и развойна дейност и за тяхната доставка;
 13. Разходи за придобиване, защита и поддържане на интелектуална собственост – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
 14. Разходи за извършване на експертизи и проучвания, свързани с научноизследователската и развойна дейност на регионалния научен център;
 15. Разходи за участие в научни конгреси, конференции, симпозиуми, изложения и др.;
 16. Разходи за обучение на изследователи и професионални специализации;
 17. Разходи за достъп до научна информация и създаване на виртуални библиотеки (абонаменти за бази данни и др.);
 18. Разходи за публикуване на научни резултати на центъра в международни научни издания, включително в издания на отворен достъп;
 19. Разходи за външен одит;
 20. Разходи за информация (вкл. уебсайт на центъра) и комуникация – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
 21. Разходи за организация и управление, в т.ч.:
 • разходи за възнаграждения за лица, ангажирани с дейности по управлението на проекта, включително задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя;
 • разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на екипа за управление на проекта – съгласно Наредбата за командировките в страната;
 • административни разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, разходи за материали и консумативи, разходи за наем и др.).
Предишна публикация
Процедура „Уникални научни инфраструктури“
Следваща публикация
Процедура „Развитие на иновационни клъстери“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content