Процедура „Развитие на иновационни клъстери“

Споделете тази публикация

Цел: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България.

Дата на обявяване на процедурата: септември 2018 г

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: над 29 млн. лева;
 • Максимален процент на БФП: 65%;
 • Размер на БФП за проект:
  • Минимален:  200 000 лв.
  • Максимален: 500 000 лв. 

Допустими кандидати:

Иновационни клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица.

Примерни допустими дейности:

 • Дейност по подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии;
 • Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации;
 • Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество.

Категории допустими разходи:

 • Разходи за ДМА и ДНА;
 • Разходи за персонал;
 • Административни разходи (включително режийни разходи).
Предишна публикация
Процедура „Изграждане на регионални научни центрове“
Следваща публикация
Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content