Процедура „Транснационално сътрудничество в подкрепа на административната реформа“

Споделете тази публикация

Цел: Подобряване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:

 • Административна реформа;
 • Електронно управление.

Дата на обявяване на процедурата: януари 2018 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 7 млн.лв.
 • Максимален процент на БФП: 100 %
 • Размер на БФП за проект:
  • Минимален:    40 000 лв.
  • Максимален: 140 000 лв.

Допустими кандидати:

 • Структури на Централната администрация на изпълнителната власт;
 • Структури на Териториалната администрация на изпълнителната власт;
 • Институции и администрации на еднолични органи, създадени със специален закон или с Конституцията на Република България;
 • Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване;
 • Социално-икономически партньори (национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите).

Примерни допустими дейности:

 • Адаптиране (при необходимост) и въвеждане на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от информация и комуникация по проекта;
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);
 • Други дейности, които са обосновани и допринасят за постигане на целите на процедурата.

Категории допустими разходи:

 • Разходи за персонал – за трудови и други възнаграждения, вкл. осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО на лицата пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности, Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности;
 • Разходи за услуги – за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности, за разработване на проучвания, анализи и изследвания и др.;
 • Разходи за организиране и провеждане на мероприятия;
 • Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата от целевата група;
 • Разходи за материали;
 • Разходи за разработване на софтуер;
 • Разходи за организация и управление и разходи за информация и комуникация.
Предишна публикация
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Следваща публикация
Процедура „Уникални научни инфраструктури“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content