Процедура „Уникални научни инфраструктури“

Споделете тази публикация

Цел: Да се подкрепи развитието на капацитета за извършване на научни изследвания и иновации в България, чрез изграждане на нова и модернизиране на съществуваща уникална научна инфраструктура за осигуряване на достъп на българската научна общност и бизнеса до най-новите научни открития и най-модерните технологии в ЕС. Това ще позволи на български научно-изследователски организации с тяхната уникална инфраструктура и специфична експертиза да бъдат включени в паневропейски комплекси, определени в Европейската пътна карта за научна инфраструктура.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: август 2018 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 44 млн. лева.
 • Максимален процент на БФП: 100 %.

Допустими кандидати: Научно изследователски институти, включително институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията; Висши училища и/или техни основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование; Българската академия на науките; Селскостопанската академия.

Допустими партньори:

Други публични и частни научни организации; Юридически лица с нестопанска цел.

Примерни допустими дейности:

 1. Подготовка на инвестиционен проект;
 2. Изготвяне и получаване на необходимата документация за проектиране, изграждане, разрешаване на строежа и въвеждане в експлоатация на инфраструктурите;
 3. Изграждане, модернизация и използване на уникални научноизследователски инфраструктури;
 4. Дейности по свързване/интегриране към паневропейски научни комплекси/инфраструктури по ESFRI /European Strategy Forum on Research Infrastructures/;
 5. Дейности в рамките на одобрената за финансиране научноизследователска инфраструктура;
 6. Събиране на уникални масиви от данни и архиви;
 7. Обучение и мобилност на изследователите;
 8. Други свързани с тях дейности, които са допустими за партньорите на разпределени паневропейски инфраструктури;
 9. Координиране на участието на българската научна общност в съвместни международни проекти чрез работа с Националната контактна мрежа по Хоризонт 2020;
 10. Повишаване капацитета за работа с международни бази данни и публикации.

Категории допустими разходи:

В съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г. и Регламент 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба.

Предишна публикация
Процедура „Транснационално сътрудничество в подкрепа на административната реформа“
Следваща публикация
Процедура „Изграждане на регионални научни центрове“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content