Операторът на Фонд Активни граждани България обяви конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на анти-кризисна мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19. Мярката е част от Схемата за малки инициативи и цели да подкрепи дейността и капацитета на гражданските организации в условията на предизвиканата от разпространението на COVID-19 криза и възстановяването от нея.

Допустими кандидати

 Допустими кандидати по схемата за малки инициативи са граждански организации/неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен кръст).

Допустимите кандидати, могат да подават проектни предложения в шестте тематични приоритета на програмата: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Кандидатите имат възможност да получат до 100 % безвъзмездно финансиране за проектите си. Максималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 10 000 евро.

Допустими преки разходи са разходите, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, както следва: · Разходи за възнаграждения на екипа по проекта (по трудови и граждански договори) · Доброволен труд · Разходи за пътувания (на екипа по проекта и на лица извън екипа по Проекта – участници в конференции, обучения и др.) · Материали и консумативи за проектни дейности · Услуги за проектни дейности · Разходи в изпълнение на изисквания на договора за безвъзмездно финансиране · Амортизация на дълготрайни активи · Закупуване на оборудване (ДМА) · Разходи за ремонт и реконструкция.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 септември 2020 г. в 17.00 часа.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати