БНБ утвърди правилата за „кредитна ваканция“, предложени от търговските банки

Споделете тази публикация

На 10 април 2020 г. Управителният съвет на БНБ утвърди представения от Асоциацията на банките в България проект на „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.“

Накратко: Предвиждат се три стандартизирани механизма:

  • Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца;
  • Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца;
  • Механизъм № 3 – приложим за револвиращи продукти.

След утвърждаването му документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02). Насоките на ЕБО бяха приети за спазване с решение на Управителния съвет на БНБ от 3 април 2020 г. и са публикувани на интернет страницата на ЕБО.

Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения.

Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти, като приложението на Механизми № 1 и № 2 предполагат и утвърждаването на нов погасителен план, а при Механизъм № 3 след изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. В такива случаи банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на ЕБО, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин.

Пълният текст на утвърдения ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции.

Предишна публикация
Мерките от ЕС: възможности за финансиране в размер на 8 милиарда евро за 100 000 малки и средни предприятия
Следваща публикация
SURE – временният инструмент с бюджет до 100 милиарда евро за поддържане на заетостта и защита на работещите
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content