18.03.2020: Координирани европейски меки срещу COVID-19

Споделете тази публикация

На 13 март Европейската комисия представи обща рамка за смекчаване на социално-икономическите последици от заразата с COVID-19, основаващи се на координирани мерки на европейско равнище. Очаквайте повече информация, както и конкретни решения през идните седмици.

Най-важното на кратко

  • 1 милиард Евро помощ за Малките до Средни Предприятия (МСП)
  • Насърчаване на намалено работно време и повишаване на квалификацията
  • Инвестиционна инициатива в помощ на ключови сектори
  • Оптимизации в търговията и промишлеността

Мобилизиране на бюджета на ЕС

За незабавна помощ на засегнатите малки и средни предприятия (МСП), през идните седмици от бюджета на ЕС ще бъдат пренасочени 1 милиард евро, за да се стимулират банките да отпускат ликвидност на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация. Поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация ще бъдат подпомогнати с финансиране в размер на около 8 милиарда евро. Планира се и предоставянето на „кредитни почивки“ на съществуващите длъжници, засегнати отрицателно от кризата.

Смекчаване на последиците за безработицата

Комисията насърчава схемите за намалено работно време и програмите за повишаване на квалификацията и преквалификация. Ускорено е изготвянето на предложението за Европейска схема за презастраховане срещу безработица, подкрепяща политиките на държавите членки, пазещи работните места.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията може да бъде мобилизиран, за да се помогне на съкратените работници и самостоятелно заетите лица с до 179 милиона евро.

Инвестиционната инициатива

Планира се инвестиционна инициатива насочена към здравните системи, МСП, трудовите пазари и други уязвими сегменти на европейските икономики.

Комисията предлага да насочи 37 милиарда евро за борба с кризата, като за целта тази година ще се откаже от задължението си да изисква възстановяване на намиращите се на разположение на държавите членки неизразходвани авансови средства по европейските структурни и инвестиционни фондове в размер на около 8 милиарда евро. От държавите членки ще се изисква да използват тези средства за ускоряване на своите инвестиции в рамките на структурните фондове и да ги използват за съфинансирането на национално равнище.

Предвижданите 7,5 млрд. евро ще допринесат за отпускането на структурно финансиране в размер на около 17,5-18 млрд. евро в целия ЕС.

Относно търговията и промишлеността се предвижда възможността за преминаване към алтернативни доставчици и съществуването на запаси или разчитането на производствени процеси на принципа just-in-time (точно навреме).

Целият доклад (на английски)

Предишна публикация
20.03.2020: EK прие Временна рамка за възможности на държавите членки да подкрепят допълнително икономиката при избухването на COVID-19
Следваща публикация
Предстоящо финансиране Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content