24.03.2020: Законът за извънредното положение вече е в сила. Удължават сроковете за подаване на ГФО.

Споделете тази публикация

На 23 март ветото на президента по текстове от Закона за извънредното положение беше прието от НС. Така бяха отxвъpлени предложените тeĸcтoвe в Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитepитe, въвeждaщи фиĸcиpaни цeни пpи бeдcтвия и извънpeднo пoлoжeниe, както и по-високите наказания за фалшиви новини, свързани с коронавируса.

На 24 март Законът беше обнародван в Държавен вестник и влезе в сила.

Най-важното накратко

  • Закон за мерките по време на извънредно положение – ОБНАРОДВАН в ДВ.
  • Подаване на декларация за липса на дейност – 30 юни 2020г.
  • Подаване на ГФО – 30 септември 2020г.

Някои от мерките, касаещи пряко бизнеса

  • До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Принудителното изпълнение по ДОПК се спира, но извършените действия запазват силата си.
  • Относно частноправните задължения правилото е, че се спират всички обявени публични продани и въводи във владение. Освен това не се налагат запори на банкови сметки на физически лица, върху трудови възнаграждения и пенсии, не се извършват описи на вещи и имоти на физически лица. Но има изключение – освен, ако не се събират задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.
  • Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ и да отпускат такава при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения.

Удължаване на сроковете по данъчни закони

  1. Срокът за подаване на годишните финансовите отчети се удължава до 30 септември 2020г.
  2. По закон до 31 март всички търговски дружества, които не са развивали дейност през предходната година, трябва да подадат декларация за това в Агенцията по вписванията. Този срок се удължава до 30 юни 2020 г.
  3. Също до 30 юни 2020 г. е удължен и срокът за декларациите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  4. В закона за извънредното положение са въведени някои специфични правила за авансовите вноски по ЗКПО, според това кога е подадена годишната данъчна декларация (виж §25 от закона). 30 юни е и новият срок за данък върху разходите по чл. 217, ал. 2 ЗКПО.

Целият текст на закона

Предишна публикация
27.03.2020: Мерките на държавата за бизнеса и схемата 60:40
Следваща публикация
Процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content