27.03.2020: Мерките на държавата за бизнеса и схемата 60:40

Споделете тази публикация

На 25 март Правителството определи, че от бюджета ще бъдат отделени над 2 млрд. лв. за икономически мерки:

 • Министър-председателят обяви, че над 1 млрд. лв. ще са нужни за механизма за поемане на 60% от брутната заплата на служители в засегнатите сектори
 • Капиталът на Българската банка за развитие (ББР) ще бъде увеличен с 500 млн. лв., които да гарантират заеми на фирми към частните банки.
  200 млн. лв. от ББР през търговските банки ще се дадат за необезпечени потребителски кредити до 1500 лв. за служителите, които са в неплатен отпуск, но със запазени работни места
 • 500 млн. лв. – за разходи за заплати за здравни служители, полиция и военни

Работодателите, за да се възползват от схемата 60:40, при която държавата ги подпомага с по-голямата част от заплатата на работниците им, следва:

 • да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България;
 • да заявяват изплащане на компенсации на работници/служители, наети в определените 19-те сектора и икономически дейности
 • да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • да не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • да запазят заетостта на лицата, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • да не прекратят трудови договори на работници/служители поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване на щата, намаляване обема на работа или спиране на работа за повече от 15 дни, през периода, за който им се изплащат компенсации;
 • да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на трудовото законодателство.

Заявленията ще се подават от работодателите в бюрата по труда. А към тях трябва да бъдат приложени следните документи:

 • заповед на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда (поради извънредното положение);
 • декларация, че ще запазят заетостта в предприятието и че няма да прекратяват договорите на служители, през периода, в който се изплащат компенсации;
 • списък на работниците, за които се подава заявление за изплащане на компенсации;
 • декларация с данни за платежна сметка на работодателя с IBAN.

За всички декларации ще има образец, който ще бъде утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.Специална комисия към всяко бюро по труда ще разглежда заявленията и документите в срок до 7 дни от подаването им. И бюрото ще уведомява работодателите за решението ѝ до 2 работни дни от датата на вземането му.

Предишна публикация
От 1 юли 2020 г. е в сила задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми
Следваща публикация
24.03.2020: Законът за извънредното положение вече е в сила. Удължават сроковете за подаване на ГФО.
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content