DAC7 – по-голяма прозрачност в декларирането на доходи от търговия чрез онлайн платформи

Споделете тази публикация

На 22.03.2021г. Съвета на ЕС прие изменение в Директивата за административно сътрудничество (т. нар. изменение DAC7), чиято главна цел е да се увеличи прозрачността при декларирането на доходите от търговски дейности, извършени с посредничеството на цифрови платформи. Тази промяна идва мотивирана от идеята, че „операторите на платформи имат по-добра възможност да събират и проверяват необходимата информация за всички продавачи, които работят чрез и използват конкретна цифрова платформа.“

Държавите членки ще трябва да транспонират измененията до 31.01.2022г., като последните ще влязат в сила от 01.01.2023г. Първите данни за търговците, за които ще се предоставя информация (Reportable sellers), ще следва да се подават в срок до 31 януари, 2024г., като задължени да предоставят информация за доходите им към компетентните данъчни органи ще са операторите на платформа (Reporting platform operators) по смисъла на DAC7.

Предвижда се за операторите на платформи да се наложи изискване за предоставяне на информация само в една държава членка за доходите, които търговците получават чрез използването на цифровата платформа, като задължението за предоставяне на информация следва да обхваща както трансгранични дейности, така и дейности, които не са трансгранични.

Нещо повече – DAC7 ще има глобално отражение, защото задължението за предоставяне на информация ще обхване и тези оператори на платформи, които извършват търговска дейност в Съюза, но не са местни лица за данъчни цели, нито са учредени или управлявани, или имащи място на стопанска дейност в държава членка (чуждестранни оператори на платформи). В тази връзка – те ще бъдат задължени да се регистрират и да предоставят информация само в една държава членка, за да могат да извършват дейност на вътрешния пазар.

Чуждестранните оператори на платформи ще бъдат освободени от задължение за деклариране на приходи пред данъчните служби в ЕС в случаите, когато съществуват подходящи договорености, които гарантират обмена на информация между юрисдикция извън Съюза и държава членка и доколкото получената от държавата членка информация се отнася до дейностите, попадащи в обхвата на директивата, и е еквивалентна на изискваната информация съгласно правилата за предоставяне на информация по директивата.

Предишна публикация
Трансферът на лични данни от ЕС към Обединеното кралство от 1-ви юли, 2021
Следваща публикация
Европейската комисия прие официално нови стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни извън ЕС
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content