ЕС затяга контрола върху фиктивните дружества (shell companies)

Споделете тази публикация

Преди една година (през декември 2021 г.) Европейската комисия (ЕК) предложи въвеждането на директива, насочена към борбата със злоупотребата с кухи (фиктивни) дружества, чиято структура се използва за данъчни цели. ЕК предлага да се приеме система за „филтриране“ на дружествата в Европейския съюз (ЕС), като се предвижда въвеждането на задължителна оценка въз основа на множество критерии, гарантиращи, че дружеството не е „кухо“. На този етап директивата ще засегне само дружествата, установени в ЕС. Въпреки това се очаква Европейската комисия да представи предложение за третирането на фиктивни дружества със седалище извън ЕС.

               Как се определя дали дадено дружество е фиктивно?

Едно дружество се квалифицира като „фиктивно“ („кухо“) въз основа на три кумулативни елемента („gateways“, бг. прев.: отправни точки), които се наблюдават за период от предходните две данъчни години, както следва:

  • пасивен елемент (повече от 75% от приходите на дружеството);
  • трансграничен елемент; и
  • аутсорсинг елемент.

Рискът от квалифициране на дружество като „фиктивно“ („кухо“) е налице само ако са налице едновременно и трите критерия, което води до задължения за докладване. В такива случаи следва да бъде извършен тест „по същество“ на годишната данъчна декларация на „фиктивното“ („кухо“) дружество. Тестът включва докладване на информация за собствените помещения, активната/ите банкова/и сметка/и в ЕС и неговия/ите директор/и или служители, назначени на пълно работно време.

            Какво следва, ако  дружеството бъде оценено като „фиктивно“ („кухо“)?

Данъчното облагане на дружеството в самата държава на пребиваване остава непроменено. Въпреки това, ако дадено дружество е класифицирано като фиктивно дружество:

  • Местните данъчни власти няма да издадат удостоверение за местно лице за данъчни цели (или ще го издадат със специално предупреждение) – В резултат на това се прекратяват данъчните облекчения, предвидени в споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
  • Субектът няма да има прави да се позовава на директивите за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки, директивите за облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества и на споразуменията за данъчно облагане на доходите – По-конкретно това означава, че фиктивното дружество вече няма да се ползва от облекченията за данък при източника върху плащанията на дивиденти, лихви или роялти.
  • Данъчните органи на държавите – членки на ЕС, ще обменят информация за дружеството – Държавите от ЕС ще обменят данни за фиктивните дружества и за тези, за които съществува презумпция, че са „кухо“, въз основа на извършен тест по критериите по-горе.
  • Глоби в размер на най-малко 5 % от годишния оборот на дружествата – Държавите членки могат да предвиждат в националното си законодателство и да налагат глоби на фиктивните дружества, ако последните не спазват разпоредбите на директивата.

За разлика от предложената директива за глобален минимален данък, при прилагането на тези правила няма да има минимален праг на приходите. Въпреки това дадено предприятие би могло да бъде освободено от данъчно облагане при липса на данъчна печалба за него или групата дружества, както и при оборване на презумпцията за фиктивност.

             Етап на предложението за директива

Проектът за директива все още предстои да бъде одобрен единодушно от всички държави – членки на ЕС. Ако бъде одобрена, директивата вероятно ще бъде транспонирана във всяко местно законодателство на ЕС до 30 юни 2023 г., а разпоредбите ѝ ще влязат в сила от 1 януари 2024 г.

Предишна публикация
Промени в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
Следваща публикация
Европейският съд предстои да тълкува пределите на професионалната тайна
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content