Избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане – съобщение за набиране на ценови предложения

Споделете тази публикация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

1. ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „СИМБУЛА“ ООД
ЕИК: 201970793
Пълен адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47
Град: гр. София Пощенски код:1202
Лице/а за контакт: Таня Ръсовска Телефон: 088 2 475 962
Електронна поща: tania.rassovska@simbula.eu Факс:

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане: 4 броя бюра, 4 броя офис контейнера, 4 броя офис стола чрез набиране на ценови предложения.

3. ОПИСАНИЕ:

3.1. Работно бюро – 4 бр.

Минимални изисквания:

 • Плот: ЛПДЧ с меламиново покритие;
 • Височина на бюрото: 75 см.;
 • Дължина на плота: 130 см.;
 • Дебелина на плота: 2,5 см.;
 • Дебелина на канта: ABS кантове 2 мм;
 • Ширина на плота: 65 см.
 • Гаранционен срок: минимум 24 месеца.

3.2. Офис контейнери (шкафове за бюрата) – 4 бр.

Минимални изисквания:

 • Височина на контейнера: 50 см.;
 • Дълбочина на контейнера: 55 см.;
 • Дължина на контейнера: 45 см.;
 • Гаранционен срок: минимум 24 месеца.

3.3. Офис стол – комбинация от еко-кожа и текстил с подлакътници и метална база – 4 бр.

Допълнителни изисквания:

 • Доставчикът е длъжен да гарантира, че доставеното офис обзавеждане е ново и неупотребявано;
 • Оборудването следва да отговаря на минималните технически и функционални характеристики;
 • Кандидатът, определен за изпълнител съставя приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването, съдържащ най-малко информация за артикулите, тяхното състояние /количество и качество/ и цена. В случай че Възложителят установи недостатък или дефект на даден артикул по време на неговото приемане, Възложителят има право да не приема съответния артикул и незабавно да го върне на Изпълнителя.

Изисквания към ценовото предложение:

 • Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева – задължително изискване;
 • Всеки артикул да има посочена единична цена в лева, без ДДС – задължително изискване;
 • За всеки предложен артикул да има – кратко описание на основните технически характеристики – задължително изискване;
 • Гаранционен срок – задължително изискване;
 • Срок на доставка – задължително изискване;
 • Посочване на възможността за поддръжка на място на офис обзавеждането, както и време за реакция при повреда в часове;
 • Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани, по възможност сканирани цветно – задължително изискване;
 • Всеки кандидат има право да представи само една оферта – задължително изискване.

4. ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА

Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

5.1. За доставка на 4 броя работни бюра – обща прогнозна стойност: 732 лв. без ДДС;
5.2. За доставка на 4 броя офис контейнери – обща прогнозна стойност: 440 лв. без ДДС;
5.3. За доставка на 4 броя офис стола – обща прогнозна стойност: 480 лв. без ДДС;

Обща прогнозна стойност на ценовото предложение: 1 652 лв. без ДДС.

6. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

25.01.2017 г.

7. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

26.01.2017 г.

Предишна публикация
Осигуряване на трудова медицина – съобщение за набиране на ценови предложения
Следваща публикация
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content