Осигуряване на трудова медицина – съобщение за набиране на ценови предложения

Споделете тази публикация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

1. ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „СИМБУЛА“ ООД
ЕИК: 201970793
Пълен адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47
Град: гр. София Пощенски код:1202
Лице/а за контакт: Таня Ръсовска Телефон: 088 2 475 962
Електронна поща: tania.rassovska@simbula.eu Факс:

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Осигуряване на трудова медицина за целевата група по проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“.

3. ОПИСАНИЕ:

Планирано е обслужване /трудова медицина/ на 4 служители назначени на 4 длъжности по проекта за срока на изпълнение на дейностите по проекта /31.12.2017 г./, с цел спазване на нормативните изисквания на действащото законодателство.

Допълнителна информация:

  • 1 експерт, труд и работна заплата, код по НКПД 2423 5011;
  • 1 експерт, програми и проекти, код по НКПД 2422 6004;
  • 1 счетоводител, код по НКПД 2411 6004;
  • 1 офис мениджър, код по НКПД 3341 3004.

Изпълнителят трябва да спазва изискванията за информиране и публичност, описани в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“

4. ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА

Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Обща прогнозна стойност на ценовото предложение: 100,00 лв. без ДДС /сто лева/.

6. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

27.01.2017 г.

7. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

28.01.2017 г. – 17.00 часа

8. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение в свободен текст, като се води от изискванията посочени в настоящето съобщение, с подпис на кандидата и печат /ако е приложимо/;
  • Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят в ценовите си предложения, стойност на услугата без ДДС /цифром и словом/;
  • Ценовите предложения се подават електронна на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 – ИСУН 2020 в раздел Е-тръжни процедури, на електронния адрес на ръководителя на проекта tania.rassovska@simbula.eu или в офиса на бенефициента на адрес: гр. София 1202, ул. „Бачо Киро“ № 47.
Предишна публикация
Съобщение за набиране на ценови предложения – обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“
Следваща публикация
Избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане – съобщение за набиране на ценови предложения
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content