Изменение на сроковете по ЗМИП със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Споделете тази публикация

На 03.12.2019 г. влязоха в сила промените и допълненията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), с които в националното законодателство са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП) (Директива (ЕС) 2018/843).

Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, предвидени в закона, са задължителни за 39 вида задължени лица, сред които кредитни и финансови институции, счетоводители, одитори, нотариуси, адвокати, юридически лица с нестопанска и цел и др.

На 09.01.2020 г. на интернет страницата на ДАНС бяха публикувани резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Според ЗМИП задължените лица приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се прилагат ефективно и по отношение на техни клонове и дъщерни дружества в чужбина. Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на ЗМИП, трябваше да приведат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на закона в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Този срок изтичаше на 09.07.2020 г. С чл. 24 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и промените, които той въвежда, срокът спира да тече от 09.04.2020 г. (датата на въвеждането на промените) до 13.05.2020 г., когато ще бъде краят на извънредното положение в България. Така срокът се удължи до 13.08.2020 г. 

Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари също спират да текат до отмяната на извънредното положение, което засега се предвижда да е 13.05.2020 г.

Особена привилегия получават юридическите лица с нестопанска цел, за които горепосоченият срок е по-дълъг – 4 месеца от отмяната на извънредното положение. Това означава, че за тях крайната дата, до която трябва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, е 13.09.2020 г.

Предишна публикация
Либерализация на пазара на електоренергия с нов Законопроект за изменение на Закона за енергетиката
Следваща публикация
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content