Кратка информация за одобрен проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020)

Споделете тази публикация

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

Проектът е на обща стойност 51 709 лв., като 43 953 лв. е финансирането от Европейския социален фонд, а 7 756 е сумата, осигурена от национално финансиране, ще стартира през м. август 2016 г. и ще бъде с продължителност 13 месеца.

Реализацията на проекта е насочена към разширяване на дейността на „Симбула” ООД и подобряване на кадровата й обезпеченост чрез осигуряване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, за период от 12 месеца, като поне 2 от работните места ще бъдат запазени и след приключването на проекта.

Предвижда се новите служители да бъдат включени в обучения за придобиване на необходимите за работата им във фирмата познания по чужди езици и дигитална компетентност.

Изпълнявайки целите си, проектът ще подобри достъпа до заетост и качество на работните места за безработни и неактивни лица.

Целите на проекта изцяло съответстват на целите и приоритетите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, свързани са с осигуряване на възможност за устойчива заетост на търсещите работа и неактивни лица, включително на безработни/неактивни лица над 54-годишна възраст, безработни/неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. и безработни/неактивни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование.

www.eufunds.bg
Проект Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предишна публикация
Clinica.bg: Дълговете на болниците удариха 783 млн. лева
Следваща публикация
Bulgaria ON AIR: Що е то адвокатски труд?
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content