Нормативни актове в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Споделете тази публикация

След приемането на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), одобрен с Решение на Министерския съвет, очаквахме приемането на конкретни нормативни актове, за гарантиране използването на средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост в съответствие с принципа на добро финансово управление. В тази връзка през м. юни 2022 г. вече може да посочим такъв нормативен акт, с който се определят правилата за предоставяне на средства на крайните получатели, както и един проект за нормативен акт за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

  1. Постановление на Министерския съвет No 114/08.06.2022г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. ДВ, бр. 43 от 10.06.2022).

Като първа стъпка беше прието Постановление на Министерския съвет No 114/08.06.2022г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. ДВ, бр. 43 от 10.06.2022.).

С постановлението се определят:

  • детайлни правила за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, наричан по-нататък „Механизма“, за изпълнение на инвестиции, чието управление и контрол се осъществява от структура за наблюдение и докладване въз основа на сключено със заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите оперативно споразумение;
  • съставът на комисията за оценка на инвестиции при процедура чрез подбор и процедура чрез директно предоставяне на средства, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;
  • изискванията към лицата, извършващи проверка на постъпили възражения;
  • условията за сключване на договор за финансиране с крайните получатели на средства и за изменението на сключен договор;
  • правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на средства от Механизма.

Предвижда се за всяка процедура за предоставяне на средства чрез подбор ръководителят на структурата за наблюдение и докладване утвърждава насоки, определящи:

  • условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма;
  • условията за изпълнение на одобрените инвестиции.
  1. Постановление на Министерски съвет № 157 от 7 юли 2022 г., за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Отново във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на 07.07.2022 г. беше прието Постановление № 157 на Министерски съвет, за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции.

С приемането на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12.02.2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ, Механизма) се установи задължение за държавите членки да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че използването на средствата във връзка с мерки, получаващи подкрепа от Механизма, е в съответствие с приложимото право на Съюза и с националното право. До настоящия момент липсваше нормативен акт, който да определи органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана, техните основни функции, наемането на служители със специфична експертиза за осигуряване на дейностите по управление и изпълнение на инвестициите в Плана, мерките, които следва да се предприемат, са именно създаване на такава национална регулация на обществените отношения. Такъв вече е налице.

С Постановлението се цели да се запълни празнота в националното законодателство чрез дефиниране на отговорните за изпълнението на Плана органи и структури и ясното разграничаване на участниците в процеса и техните отговорности, чрез установяването на единна система за управление и контрол, въвеждането на оперативни споразумения и създаването на експертно-консултативен съвет за проследяване на напредъка на изпълнението на Плана.

С Постановлението се регламентира, че отговорни за изпълнението на одобрения План за възстановяване и устойчивост, са заместник министър-председателят по еврофондовете и министърът на финансите и ръководителите на отговорните ведомства и организации съгласно приложение № 1 към постановлението, в рамките на които има определени структури за наблюдение и докладване, структури за наблюдение и крайни получатели по Плана.

Краен получател е физическо или юридическо лице, или тяхно обединение, което изпълнява конкретна инвестиция по Плана. Крайните получатели са определени в приложение No 1 или по реда на Постановление на Министерския съвет No 114/08.06.2022г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. ДВ, бр. 43 от 10.06.2022.).

На 01.08.2022 г. България подписа споразумение за Оперативни договорености с Европейската комисия. Това е последното необходимо споразумение във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост преди страната да подаде официално искане за получаване на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Оперативното споразумение уточнява допълнително отговорните институции, начина на проверяване за постигането на договорените цели и практически въпроси около начина на сътрудничество при наблюдението на изпълнението на Плана.

Вече е подписано и ратифицирано Финансово споразумение, изпълнени са всички законодателни мерки във връзка с първото плащане, изградена е информационна система и е разработена и приета вътрешна нормативна база за изпълнението на реформи и инвестиции, включително Система за управление и контрол.

Предишна публикация
Основни аспекти в измененията на Кодекса на Труда
Следваща публикация
Промени в Кодекса на труда, насърчаващи съвместяване на трудовите и семейните ми задължения
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content