Новите правила за електронната търговия и деклариране на ДДС в ЕС

Споделете тази публикация

От 01.07.2021г. влизат в сила измененията в ЗДДС, с които облагането с ДДС при електронна търговия се променя в няколко насоки:

  1. На първо място премахва се индивидуалния за България праг от 35 000 евро при дистанционните продажби в рамките на ЕС, при надхвърляне на който се считаше че доставката е с място на изпълнение в държавата членка на пристигане на стоките. От 1-ви юли прагът е еднакъв за всички държави членки и възлиза на 10 000 евро (в рамките на календарна година), който се формира от дистанционните продажби на стоки, транспортирани от държавата членка на доставчика, както и доставките на далекосъобщителните услуги, услугите за радио и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път, с получатели данъчнонезадължени лица, установени в други държави членки. До достигане на прага доставките продължават да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка, в която е установено данъчно задълженото лице, доставящо тези услуги, или в която тези стоки се намират към началото на тяхното изпращане или превоз.

 

  1. Режимът за съкратено обслужване на едно гише (Minionestopshop (MOSS)) се разширява, така че да обхване други услуги между дружества и потребители (B2C), вътре общностните дистанционни продажби на стоки, както и определени вътрешни доставки на стоки, което съответно ще доведе до по-разширено обслужване на едно гише (One-stop-shop (OSS)). Предвижда се право, а не задължение за регистрация на OSS. Ако правото да се регистрира на OSS в България не бъде упражнено, данъчнозадълженото лице ще трябва да се регистрира във всяка една от държавите членки, където изпраща стоките. Правото се упражнява, като лицето подава до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец. След като се регистрира за прилагането на OSS българското дружество доставчик ще подава специална справка декларация по тримесечие за начисления ДДС за дистанционните продажби/услуги с получатели ДНЗЛ в ЕС (чл.159 ЗДДС). Срокът за подаване на декларацията е до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

 

Разширява се режим „в Съюза“. Той вече ще включва всички доставки на услуги с място на изпълнение на територията на ЕС, по които получатели са данъчнонезадължени лица, установени в ЕС, извършвани от данъчнозадължени доставчици, установени в ЕС. С разширяване обхвата на доставките лицата ще могат вече да декларират и плащат ДДС само в една държава членка, независимо къде е дължим данъкът.

 

Освен това, разширява се и режим „извън Съюза“. Последният ще включва всички доставки на услуги, включително далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на ЕС, по които доставчикът е установен извън ЕС, а получатели са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес в ЕС.

 

Лицата, които вече са регистрирани за прилагане на двата режима – „в Съюза“ и „извън Съюза“, могат да продължат регистрацията си, като в срок от 01.04.2021г. до 30.06.2021г. трябва да подадат електронно заявление за актуализация на заявените данни.

 

  • Освобождаването от ДДС при внос на малки пратки до 30 лева е отменено и се създава нов специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави, със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, който се нарича „обслужване на едно гише при внос (IOSS)“. ДДС няма да бъде плащан на митница, както е при обичайният внос (чл.58, ал.1, т.19 ЗДДС), а вместо това ще се плаща със специална месечна декларация от доставчика. По силата на ЗДДС тези пратки са освободени от ДДС при вноса, но IOSS номерът трябва да бъде съобщен на митницата най-късно при подаването на митническата декларация за внос. Доставчикът (директно или чрез представител) се регистрира за режим “Внос” в държавата членка по идентификация – там съответно внася и дължимия ДДС. Стойностите в специалната декларация се посочват и съответно внасят в евро. По силата на ЗДДС тези пратки са освободени от ДДС при вноса, но IOSS номерът трябва да бъде съобщен на митницата най-късно при подаването на митническата декларация за внос.

При закупуване на стоки и услуги от регистрирани на IOSS субекти на територията на друга държава членка предприятията ще имат право на възстановяване на ДДС при условията и по реда на наредбите за възстановяване на съответните други държави членки.

  1. Въвеждат се специални разпоредби, по силата на които се счита, че за целите на облагането с ДДС предприятието, улесняващо доставките чрез използване на електронен онлайн интерфейс, е получило и е доставило стоките – въвежда се фигурата на „считан за доставчик субект“. Именно считаният за доставчик субект е данъчно задълженото лице за доставките на следните стоки, извършени посредством неговия електронен интерфейс:
    1. стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, доставяни на клиент в ЕС и внасяни в ЕС, независимо дали основният доставчик/продавачът е установен в ЕС или извън него;
    2. стоки, които вече са допуснати за свободно обращение в ЕС, и стоки, които се намират в ЕС, когато тези стоки се доставят на клиенти в ЕС, независимо от тяхната стойност, и когато основният доставчик/продавачът не е установен в ЕС.

В резултат на разпоредбата относно считания за доставчик субект данъчно задълженото лице, което улеснява доставките чрез електронен интерфейс, се третира за целите на ДДС така, сякаш е действителният доставчик на стоките – доставката между основен доставчик и получател – данъчно задълженото лице, което управлява електронния интерфейс се облага с нулева ставка. За целите на ДДС ще се счита, че то е закупило стоките от основния доставчик и след това ги е продало на клиента.

Предишна публикация
Развиване на човешкия капитал
Следваща публикация
STARTUP Visa – Продължително пребиваване с инвестиции в България за чуждестранни предприемачи от държави извън ЕС
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content