Основни аспекти в измененията на Кодекса на Труда

Споделете тази публикация

В брой № 62 от 05.08.2022 г. на Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет с Указ № 217 от 01.08.2022 г. на Народно събрание.  В предишния брой на бюлетина бяхме описали какви промени се очакваха да бъдат приети.

Промените вече са факт и те са следните:

  1. Насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права.

Конкретните промени са:

– допълнение на чл. 70, ал. 1 КТ относно трудовия договор със срок за изпитване. Действащата норма дава възможност на страните да уговарят срок за изпитване до 6 месеца. С допълнението се регламентира, че когато трудовият договор е с определен срок по-кратък от една година, срокът за изпитване е до един месец.

– изменение в чл. 111 от КТ относно сключването на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател. Действащата разпоредба дава възможност на страните да сключат допълнителен трудов договор, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния трудов договор по основното трудово правоотношение на работника, вкл. пълна забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател. С промяна на разпоредбата забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател може да се уговаря само поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

– промяна на чл. 119 от КТ, с която се дава възможност работникът или служителят да предлага на работодателя изменение на трудовото правоотношение, за да премине от работа по срочен на работа на безсрочен трудов договор и/или от работа на непълно на работа на пълно работно време. Когато работодателят откаже предложението за изменение на трудовото правоотношение, той е длъжен в срок до един месец да предостави на работника или служителя мотивиран писмен отговор, освен ако предложението е направено повече от два пъти за период от една година.

– изменения и допълнения в чл. 127, ал. 1 от КТ, с които се създават задължения за работодателя да запознава работника или служителя с вътрешните правила за работната заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съобразно предвидените възможности в трудовото законодателство, както и за организираните от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

– допълнение в чл. 228а КТ, което има за цел изрично да се регламентира, че всички разходи, свързани с обучението за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите са за сметка на работодателя, когато задължението му за осигуряване на обучението произтича от нормативен акт, колективен трудов договор или от споразумение между страните по трудовото правоотношение.

  1. Подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

Конкретните промени са:

– създаване на чл. 164в от КТ, в който се регламентира индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), с гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Урежда се размерът на отпуска, редът за ползването му и зачитането му за трудов стаж. Поради това е предвидено, че правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) е в размер два месеца, когато не е ползвал прехвърлен от майката отпуск по чл. 163, 164 или 164а от КТ. Ако бащата (осиновителят) е ползвал отпуск по споменатите разпоредби, той има право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер на разликата между два месеца и ползвания отпуск. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

– изменения и допълнения в чл. 167б от КТ, които целят да се повишат възможностите за приспособяване на режима на работа към индивидуалните потребности на работника или служителя, произтичащи от семейните му задължения. Нормативно определени са случаите, при които работникът или служителят има право да предложи на работодателя изменение за определен период на трудовото правоотношение, свързано с продължителността и разпределението на работното му време, с преминаване към работа от разстояние, както и други изменения, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. От това право могат да се ползват работници или служители, които са родители (осиновители) на дете до 8-годишна възраст, както и тези, които полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини. Когато работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на работника или служителя мотивиран писмен отговор. При постъпване на работа за първи път в предприятието работникът или служителят може да ползва правата, описани по-горе, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж.

Предишна публикация
Симбула дарява 10 часа по случай 10-тия си рожден ден!
Следваща публикация
Нормативни актове в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content