Основни моменти в законопроекта за изменение на ЗДДС

Споделете тази публикация

Тази година се очаква нова реформа в законодателството, касаещо режима на ДДС. Новият парламент се очаква да приеме промените, предложени с оглед синхронизиране на българското законодателство с европейските директиви, последната съдебна практика на Съда на ЕС, както и с оглед прецизиране на някои разпоредби, свързани с приложението на режимите „в Съюза“ и „извън Съюза“ режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

  • На първо място – предложени са промени с оглед въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2021/1159. Те имат за цел имат за цел да се осигури освобождаване от ДДС при внос, осъществен от Европейската комисия (ЕК) или от агенция или орган, създадени съгласно правото на ЕС, съответно прилагане на нулева ставка на данъка при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са същите органи, при изпълнение на задачи за справяне с последствията от пандемията COVID-19. Със законопроекта се предлага и въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/2235 за въвеждане освобождаване от ДДС, което обхваща доставката на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава – членка на ЕС, или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или столове.

Предвижда се освобождаване при внос на стоки, осъществен от Европейската комисия или от агенция или орган, създадени съгласно правото на ЕС, когато ЕК или такава агенция или орган внасят тези стоки при изпълнението на задачи, възложени им от правото на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19, освен когато внесените стоки се използват незабавно или на по-късна дата за целите на по-нататъшни доставки срещу възнаграждение от ЕК или от такава агенция или орган. Предвижда се прилагане и на нулева ставка за доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато получатели са отново ЕК или някой от гореизброените, отново в хипотезата, че доставката е с цел преодоляване последиците от COVID-19.

  • С оглед решения на СЕС по дела – C-314/17 „Джиосайкъл България“ ЕООД, C-111/14 „ГСТ-Сървиз АГ Германия“, C-835/18 SC Terracult SRL, C-138/12 „Руседеспред“ ООД и др., в които СЕС приема, че за да осигурят неутралността на ДДС, държавите членки следва да предвидят във вътрешния си правен ред възможността да се коригира фактуриран данък, който не е следвало да бъде начислен, при положение че издателят на фактурата докаже своята добросъвестност, включително при влязъл в сила ревизионен акт, е предложено корекция на данъчни документи при наличие на влязъл в сила ревизионен акт да се извършва по реда, определен в закона, по отношение на коригиране на фактурите, известията и протоколите, в случаите, когато не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен, така и в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен, както и когато за доставката е приложена грешна ставка на данъка.
  • Очакват се и промени с оглед констатираните несъответствия с разпоредбите на Директивата за ДДС (Директива 2006/112/ЕО). ЕК установява несъответствие по отношение на ваучерите за храна по член 131в, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, които отговарят на необходимите условия, за да бъдат смятани за „ваучери“ по смисъла на член 30а, точка 1 от Директивата за ДДС. Във връзка с това се предлага да отпадне разпоредбата на чл. 131, ал. 2, т. 3, с която ваучерите за храна са изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери.
  • Предложени са и промени, свързани с необходимостта от прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии:

1. Изяснява се процедурата за упражняване на правото на избор на място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, като се уточнява, че правото на избор на място на изпълнение под праг от 10 000 евро е в държавата на получателя при доставки на електронни услуги или в държавата, в която завършва транспорта на стоките, при вътреобщностната дистанционна продажба на стока;

2. Уточнява се, че право да се регистрира за прилагането на режим в Съюза има и данъчно задължено лице, което не е надхвърлило прага за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, поради което извършваните от него доставки са с място на изпълнение на територията на страната. В този случай, със заявлението за регистрация за прилагане на режим в Съюза, лицето следва да уведоми, че желае да избере мястото на изпълнение на доставките да е там, където е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване данъчно незадълженото лице, получател по доставката.

3. Уточнява се, че данъчно задължените лица, установени на територията на страната, които са регистрирани само за прилагане на режим в Съюза на територията на страната, нямат право да посочват данък в издаваните от тях фактури и известия към фактури за доставки с място на изпълнение на територията на страната, за които не се прилага режим;

4. Предвидено е данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, да издава фактура за извършена доставка на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки или вътрешни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на страната, когато лицето не е регистрирано за прилагане на режим в Съюза по този закон или в друга държава членка;

5. По отношение на данъчно задължените лица, избрали да прилагат режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, с цел да се избегне риска от необлагане на вноса се предлага като условие за регистрация по режима за внос същите да са регистрирани по общите правила на закона;

6. Предлага се представителят, който представлява данъчно задълженото лице за прилагане на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, да се счита за акредитиран представител на лицето по всички негови данъчни правоотношения по този режим и да отговаря солидарно и неограничено за задълженията по същия режим

7. Предлага се уточняваща разпоредба по отношение на доставките, за които се прилагат специалните режими – данъкът е дължим за държавата членка по потребление, където е мястото на изпълнение на доставката.

Предвиждат се и промени, свързани с редактиране на разпоредби, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона:

  • предлага се намалената ставка 9 на сто за някои стоки и услуги да се прилага до прекратяването на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната
  • предлага се разширяване на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9 на сто на ДДС,
  • предлага се уточнение относно това, че не е вътреобщностно придобиване придобиването на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка за извършване на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки с място на изпълнение на територията на страната.
Предишна публикация
Как се възползваме от данъчните облекчения?
Следваща публикация
Основни аспекти в измененията на ЗАНН
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content