Либерализация на пазара на електоренергия с нов Законопроект за изменение на Закона за енергетиката

Споделете тази публикация

На 29.05.2020 г. в Народното събрание беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. С него се цели въвеждане в националното законодателство на Република България изискванията относно извеждането на небитовите потребители на електроенергия на свободен пазар, съгласно Директива (ЕС) 2019/994 на Европейския парламент и на Съвета от 05.06.2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Така на т.нар. регулиран пазар ще останат само битовите потребители.

Промените са от особено значение, тъй като ще засегнат всички небитови потребители на електроенергия, които са в регулирания сегмент на пазара, както и всички търговски участници на пазара на електроенергия – производители, крайни снабдители, обществени доставчици и търговци на електроенергия. Това става ясно от изменeните разпоредби на чл. 30, ал. 1, т. 9, чл. 94а, ал. 1, чл. 97, ал. 1, т. 4 и на дефницията за „краен снабдител“ в § 1, т. 28а, б. „а“ от Закона за енергетиката, в които се заличават думите „и небитови“ и които следва да влязат в сила от 01.10.2020 г.

Авторите на законопроекта се надяват с промените да се подпомогне преодоляването на настоящите проблеми в сектора, като наличието на висока степен на регулаторна интервенция – иначе казано наличието все още на много клиенти на регулирания пазар. Търси се да бъдат преодолени сегашните пречки пред доставките на електроенергия при еднакви условия, както и на разходи, които са по-високи в сравнение с вариантите за доставка на електроенергия, основани на пазарни принципи.

Очаква се, че извеждането на още клиенти на пазара очаква, да е гаранция за лоялна конкуренция и на лесен достъп за различните доставчици, както и за справедливи цени на свободния пазар в полза на потребителите.

Друг целен положителен ефект от промените е да се доведе до по-точно прогнозиране на количествата електроенергия, необходима за регулирания пазар.

С настоящите изменения и допълнения се предлага преходен период за влизане в действие на нормите, с цел клиентите, които ще излязат на свободния пазар, да имат възможност да си изберат нови доставчици, включително и в случаите на необходимост от провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки от страна на държавни и общински институции и дружества.

От своя страна крайните снабдители на електрическа енергия ще трябва да уведомяват всички необитови крайни клиенти на електрическа енергия до 01.10.2020 г. да сменят своя доставчик на електроенергия, тъй като след тази дата крайните снабдители няма да имат законов ангажимент да ги снабдяват с електрическа енергия.

Очаква се през еснета на т.г. да се създаде пазарно обединение „Ден напред“. Ползата от него ще бъде да се осигури възможност на търговските участници на организирания борсов пазар много по-ефективно да управляват търсенето и предлагането си и да постигат по-конкурентни цени.

Предишна публикация
Процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ ще бъде отворена за кандидатстване по ОПИК през месец юни 2020 г.
Следваща публикация
Изменение на сроковете по ЗМИП със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content