Промяна в Спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане с Федерална Република Германия

Споделете тази публикация

Като първа икономика в Европа, Република Германия е изключително важен партньор на България в икономически и данъчен аспект. Във връзка с това между двете държави от 2010 г. е в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото („СИДДО“, „Спогодбата“). От тогава обаче данъчното законодателство в международен мащаб претърпя множество и значими промени, чиято цел е да се противодейства на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Активна роля в нововъведенията има Организацията за икономическо сътрудничество  и развитие („ОИСР“), която полага систематични усилия за усъвършенстване на данъчната среда в международен план. В резултат от дейността на ОИСР е и подписването на  Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, за която писахме по-рано през годината в нашия бюлетин. ОИСР създава и проекта BEPS (“Base erosion and profit shifting”)- представляващ съвкупност от стъпки, целящи избягване на възможността чрез агресивно данъчно планиране да се намаляват данъчни задължения.

Във връзка с промените през последните 12 години, и с оглед необходимостта от привеждане на СИДДО-то между България и Германия в съответствие със стандартите на проекта BEPS, на 21 юли 2022 г. между двете държави бе подписан Протокол за изменение на действащата Спогодба. Така подписаният протокол бе одобрен от Министерски съвет и предложен на Народното събрание за ратифициране със закон.

На 02.12.2022 г. в Държавен вестник, брой 96 („ДВ“), беше обнародван Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Спогодбата  между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.

Основната цел на тази промяна е приетото през 2010 г. СИДДО между България и Германия да се приведе в съответствие с „минималните стандарти“ по Проекта BEPS, посредством включване на нови разпоредби. Освен това тези разпоредби са отразени и в най-осъвременения вариант на Модела на данъчна спогодба на ОИСР от 2017 г. Тоест с промените СИДДО-то от 2010 г. се привежда в съответствие с най-новия модел на данъчна спогодба на ОИСР. Тези изменения са обусловени също и от задължението на Република България като държава членка на приобщаващата рамка на ОИСР да промени своите спогодби за избягване на двойно данъчно облагане в съответствие с гореспоменатия „минимален стандарт“.

Чрез нововъведенията се изменя СИДДО-то между България и Германия, за да отговаря на действие 6 („Предотвратяване на предоставянето на облекчения по спогодбите в неподходящи случаи“) и действие 14 („Разрешаване на спорове“) от Проекта BEPS.

Промени във връзка с Действие 6 от плана BEPS

Измененията в Спогодбата в съответствие с Действие 6 от Плана BEPS са с цел избягване на двойно данъчно необлагане и избягване на предоставяне на данъчни облекчения в неподходящи случаи.

В съзвучие с целите на Действие 6, с промените в СИДДО-то между България и Германия в чл. 28 е създадена нова точка 2. Тя гласи, че „независимо от останалите разпоредби на Спогодбата, данъчно облекчение няма да се предоставя по отношение на елемент от доход или имущество, ако може обосновано да се приеме, имайки предвид всички относими факти и обстоятелства, че получаването на това облекчение е една от основните цели на която и да е договореност или сделка, които имат за резултат пряко или непряко това облекчение, освен ако е установено, че предоставянето на това облекчение при тези обстоятелства е в съответствие с предмета и целите на съответните разпоредби на тази Спогодба.“

Промени във връзка с Действие 14 от плана BEPS 

Действие 14 от Плана BEPS е свързано с повишаване на ефективността на механизмите за разрешаване на спорове. То е част от т.нар. „минимален стандарт“ и предписва да се създадат административни процеси, които да послужат за предотвратяване и своевременно разрешаване на спорове между компетентните данъчни органи на държавите.

По същество данъчно задълженото лице има възможност да отправи възражение към компетентен орган на държава по СИДДО-то, когато счете, че действията на някоя от тях водят до облагане, несъответстващо на разпоредбите на СИДДО-то. След промените се създава възможност, когато компетентен орган на една от двете държави сметне възражението на данъкоплатеца срещу начина на облагане на доходите му за неоснователно, органът да уведоми или да се консултира с компетентния орган на другата договаряща държава без забавяне. С нововъведенията в пар. 2 на чл. 24 от Спогодбата между България и Германия се засилва административното взаимодействие между данъчните органи на двете държави.

С ратифицирането и влизането в сила на измененията в СИДДО-то между България и Германия се осъвременява съществуващата договорна практика между двете държави и се отговаря на посочените по-горе действия от плана BEPS на ОИСР. Измененията отразяват най-новите тенденции в международното данъчно право, както и спомагат за изпълнение на препоръките на докладите от партньорските проверки на ОИСР, към която Република България е декларирала желанието си да се присъедини.

Предишна публикация
Нововъведения в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Следваща публикация
Отпада задължението на адвоката по DAC 6 за уведомяване
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content