Регламент (ЕС) 2022/1854 – спешните мерки срещу високите цени на енергията и българския отговор

Споделете тази публикация

На 8 октомври 2022 г. в сила влезе Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. В съображенията към него се посочва, че приемането му е продиктувано от наблюдаващите се много високи цени на електроенергията от септември 2021 г. насам, дължащи се основно на високата цена на газа, необходим за производството на електроенергия. Намалелите количества и несигурността при доставките на природен газ, но и на други суровини, вследствие войната в Украйна са причината за безпрецедентното повишаване на цените.

Предметът на регламента са извънредни, целенасочени и ограничени във времето мерки, които „имат за цел да намалят потреблението на електроенергия, да въведат таван на пазарните приходи, които някои производители получават от производството на електроенергия, и да ги преразпределят целево към крайните клиенти на електроенергия, да дадат възможност на държавите членки да прилагат мерки за публична намеса при определянето на цените за доставка на електроенергия за битовите клиенти и МСП, както и да установят правила за заплащане на задължителна временна солидарна вноска от дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, за да се допринесе за една по-достъпна енергия за домакинствата и дружествата“.

Намаляване на потреблението

Съгласно чл. 4, параграф 1 всяка държава членка определя върховите часове, съответстващи общо на минимум 10 % от всички часове през периода между 1 декември 2022 г. и 31 март 2023 г. и се задължава да намали брутното си потребление през определените върхови часове с най-малко 5 % средно на час.

Мерките, които държавата предприема в изпълнение на тази цел, са оставени на нейния свободен избор, като те трябва да са „ясно определени, прозрачни, пропорционални, целеви, недискриминационни и проверими“, както и да отговарят на условията, предвидени в чл. 5 от регламента. В тази връзка българското правителство, в лицето на вицепремиера Христо Алексиев, заяви, че е разработило механизъм за енергийни компенсации и за тяхното финансиране в проект на закон за прилагане на европейския регламент за справяне с високите цени на енергията

Таван на пазарните приходи

В чл. 6, параграф 1 регламентът определя таванът на пазарните приходи на  180 ЕUR/MWh, като целта му е да се имитират пазарните резултати, които производителите са могли да очакват, ако световните вериги на доставки функционираха нормално без прекъсване на доставките на газ от февруари 2022 г. насам. Таванът включва „разумен марж, от настоящите общи средни разходи за производство на енергия (LCOE) за съответните технологии за производство на електроенергия и позволява на производителите, за които се отнася, да покрият своите инвестиции и оперативни разходи“.

Интересен момент е посочен във втория параграф на чл. 6, а именно, че освен за производители таванът може да се приложи по целесъобразност и към посредници, участващи в пазарите на едро на електроенергия от името на производители.

В съображение 40 и 41 се посочва, че поради значителните различия в производствения микс и структурата на разходите за производство на електроенергия в държавите членки, следва да се запази възможността последните допълнително да ограничат приходите на производителите, за които се прилага таванът на пазарните приходи, и да определят специален таван на пазарните приходи, получени от продажбата на електроенергия, произведена от каменни въглища, чиято цена може да бъде значително по-ниска.

Тази дискреция е намерила израз в разпоредбата на чл. 8 от регламента, където се дава широка свобода на държавите членки да диференцират мерките, както и да въведат допълнителни, стига те да са съвместими с правото на Съюза.

Предоставена е възможност временно да се определи цена на електроенергията под себестойността не само за битовите потребители и микропредприятията, но и за малките и средните предприятие, чрез дерогация от правилата на Съюза, стига да са изпълнени условията на регламента, а именно: между доставчиците да няма дискриминация и те да получат компенсация, като имат правото да представят оферти за доставка на електроенергия на цена, която е под себестойността, на една и съща и основа. Задължително е също мярката да се отнася за ограничена консумация и да запазва стимул за намаляване на търсенето.

Задължителна временна солидарна вноска

Солидарната вноска се дължи за свръхпечалбите, генерирани от дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, освен ако държавите членки са приели еквивалентни национални мерки, които имат сходни цели и са подчинени на сходни правила.

Вноската се изчислява върху облагаемите печалби, определени съгласно националните данъчни правила, през данъчната 2022 година и/или данъчната 2023 година и за цялата им продължителност, които надхвърлят с повече от 20 % средната стойност на облагаемите печалби, определени съгласно националните данъчни правила, през четирите данъчни години, започващи на или след 1 януари 2018 г. Регламентът определя ставката, приложима за изчисляването на солидарната вноска, на най-малко 33% от облагаемата основа. Солидарната вноска се прилага само за свръхпечалбите, генерирани през тези данъчни години.

Средствата, получени от солидарните вноски на задължените лица, се използват за някоя от целите, посочени в чл. 17 от регламента, напр. финансова подкрепа на крайните клиенти  на енергия, и по-специално уязвимите домакинства, финансова подкрепа за подпомагане на дружествата в енергоемките отрасли, при условие че са обвързани с изискване за инвестиции в енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност или други технологии за декарбонизация и др.

Заключение

Българската държава следва да приложи настоящия регламент, като доразвие неговите положения и предвиди допълнителни мерки, които да намалят финансовия натиск върху крайните потребители. Конкретните мерки трябва да отговарят на европейските изисквания, а механизмът за тяхното изпълнение да предполага минимално забавяне.

Предишна публикация
Промени в Кодекса на труда, насърчаващи сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение
Следваща публикация
Основни аспекти в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content