Съобщение за набиране на ценови предложения за oбучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“

Споделете тази публикация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „СИМБУЛА“ ООД
ЕИК: 201970793
Пълен адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47
Град: гр. София Пощенски код:1202
Лице/а за контакт: Таня Ръсовска Телефон: 088 2 475 962
Електронна поща: tania.rassovska@simbula.eu Факс:

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО2.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Обучение на 4 новонаети по проекта лица по Ключова компетентност 2 /КК 2/ „Общуване на чужди езици“.

ОПИСАНИЕ

За четиримата новонаети служители в „Симбула“ ООД по проекта сме предвидили да преминат курс на обучение съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици ”.

Предвидените обучения по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” ще бъдат с продължителност не по-малка от 300 учебни (по 45 минути) часа и три нива на обучение, поне 180 учебни часа – теория и 120 учебни часа – практика. Чуждите езици, които ще изучават и четиримата новонаети служители, ще бъдат съобразени с придобитите им към този момент знания, затова всички ще преминат входящ тест от обучаващата организация за определяне на нивото. „Симбула“ ООД има бизнес отношенията с чуждестранни контрагенти от различни страни, работи с документи, кореспонденция и комуникация на следните чужди езици: английски език, немски език, испански език и руски език.

При избор на доставчик на обучение, притежаващ необходимата професионална компетентност и квалификация за извършване на възложената им дейност, акцентът ще бъде върху предлаганата учебна програма, формата на обучение, графика за стартиране и провеждане на курсовете и тяхната продължителност.

Кандидатът трябва да разполага с подходящо за целите на обучението помещение и/или платформа, оборудване и квалифициран преподавателски екип. Формата на обучение е индивидуална или групова или дистанционна на следните езици: английски език, немски

Обучението по КК 2 „Общуване на чужди езици” ще завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения – удостоверение, свидетелство, сертификат за успешно завършен курс или еквивалентно.

Накратко:

  • Проведен тест за определяне нивото на владеене на чужд език;
  • Предлагани чужди езици за обучение: английски език, немски език, испански език, руски език;
  • Хорариум на обучението: 300 учебни часа;
  • Продължителност на учебните часове: 45 минути;
  • Три нива на обучение: теория 180 часа и практика 120 часа;
  • Документ, доказващ завършеното обучение: удостоверение, свидетелство, сертификат за успешно завършен курс или еквивалентно.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Времетраенето на курса ще се определи според учебния план, натовареността на обучителната организация и заетостта на курсистите, но в рамките на изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО2 – до 24.12.2017 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Ключова компетентност 2 – по 700 лв. за 4 служители = 2 800 лв., без ДДС

Обща прогнозна стойност на ценовото предложение: 2 800 лв., без ДДС.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Ценови предложения се подават на е-mail: tania.rassovska@simbula.eu, чрез информационната система ИСУН 2020 или на адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47.

Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева. Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА

Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

29.08.2017 г.

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

31.08.2017 г.

Предишна публикация
clinica.bg: Доплащането намаляло наполовина
Следваща публикация
Съобщение за набиране на ценови предложения за обучение на 4 лица по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content