Съобщение за набиране на ценови предложения за обучение на 4 лица по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“

Споделете тази публикация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „СИМБУЛА“ ООД
ЕИК: 201970793
Пълен адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47
Град: гр. София Пощенски код:1202
Лице/а за контакт: Таня Ръсовска Телефон: 088 2 475 962
Електронна поща: tania.rassovska@simbula.eu Факс:

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО2.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Обучение на 4 лица по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

ОПИСАНИЕ

За четиримата новонаети служители в „Симбула“ ООД по проекта на длъжности: експерт, труд и работна заплата; експерт, програми и проекти; счетоводител и офис мениджър сме предвидили да преминат курс на обучение, съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”. Обучението може да се извърши индивидуално или като част от по-голяма група или чрез дистанционно обучение.

По проекта е заложено обученията по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” да бъдат с продължителност не по-малка от 45 учебни часа, от които поне 20 учебни часа теория и 25 учебни часа – практика. Видът на обучението – по обща компютърна грамотност или по-специализирана дигитална компетентност, ще бъде съобразен с индивидуалния профил на съответния служител и ще бъде преценено, така че да надгражда познанията му за определените софтуерни програми. Тъй като, с оглед качествено изпълнение на служебните задължения, и за четиримата новонаети служители се изискват умения за работа с програми, файлове и папки в операционната система, търсене на информация, оптимизиране и организиране на работата в интернет, ефективно използване на електронна поща, текстообработване с цел създаване, оформяне и отпечатване на професионални текстови документи, включващи таблични и графични обекти, работа с електронни таблици – оформление и управление на клетки, работни листове и книги, използване на формули и функции, визуално представяне, анализиране и организиране на данните, презентации и т.н.

При избор на доставчик на обучение, притежаващ необходимата професионална компетентност и квалификация за извършване на възложената им дейност, акцентът ще бъде върху предлаганата учебна програма, формата на обучение, графика за стартиране и провеждане на курсовете и тяхната продължителност.

Кандидатът трябва да разполага с подходящо за целите на обучението помещение и/или платформа, оборудване и квалифициран преподавателски екип.

Обучението по КК 4 „Дигитална компетентност” ще завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения – удостоверение, свидетелство, сертификат за успешно завършен курс или еквивалентно.

Описание накратко:

  • Хорариум на обучението: 45 учебни часа;
  • Продължителност на учебните часове: 45 минути;
  • Модулът на обучение да бъде разделен на две части: теория 20 часа и практика 25 часа;
  • Документ, доказващ завършеното обучение: удостоверение, свидетелство, сертификат за придобита ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Времетраенето на курса ще се определи според учебния план, натовареността на обучителната организация и заетостта на курсистите, но в рамките на изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО2 – до 24.12.2017 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Заложените в бюджета на проекта разходи за обучения по КК 4 е както следва:
250 лв. без ДДС за служител или общо за 4 броя служители = 1 000 лв., без ДДС.

Обща прогнозна стойност на ценовото предложение: 1000 лв., без ДДС.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Ценови предложения се подават на е-mail: tania.rassovska@simbula.eu, чрез информационната система ИСУН 2020 или на адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47.

Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Ценовите предложения се изготвят на български език, в български лева. Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА

Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

29.08.2017 г.

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

31.08.2017 г.

Предишна публикация
Съобщение за набиране на ценови предложения за oбучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“
Следваща публикация
Bloomberg TV: За демонополизирането на НЗОК са нужни по-ясни мерки
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content