Съобщение за набиране на ценови предложения – обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“

Споделете тази публикация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „СИМБУЛА“ ООД
ЕИК: 201970793
Пълен адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47
Град: гр. София Пощенски код:1202
Лице/а за контакт: Таня Ръсовска Телефон: 088 2 475 962
Електронна поща: tania.rassovska@simbula.eu Факс:

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Обучение на 4 новонаети по проекта лица по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“

ОПИСАНИЕ

За четиримата новонаети служители в „Симбула“ ООД по проекта на длъжности: експерт, труд и работна заплата; експерт, програми и проекти; счетоводител и офис мениджър, сме предвидили да преминат курс на обучение, съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”. Обучението може да се извърши индивидуално или като част от по-голяма група.

По проекта е заложено обученията по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” да бъдат с продължителност не по-малка от 45 учебни часа, от които поне 20 учебни часа теория и 25 учебни часа – практика. Видът на обучението – по обща компютърна грамотност или по-специализирана дигитална компетентност, ще бъде съобразен с индивидуалния профил на съответния служител и ще бъде преценено, така че да надгражда познанията му за определените софтуерни програми. Тъй като, с оглед качествено изпълнение на служебните задължения, и за четиримата новонаети служители се изискват умения за работа с програми, файлове и папки в операционната система, търсене на информация, оптимизиране и организиране на работата в интернет, ефективно използване на електронна поща, текстообработване с цел създаване, оформяне и отпечатване на професионални текстови документи, включващи таблични и графични обекти, работа с електронни таблици – оформление и управление на клетки, работни листове и книги, използване на формули и функции, визуално представяне, анализиране и организиране на данните, презентации и т.н.

При избор на доставчик на обучение, притежаващ необходимата професионална компетентност и квалификация за извършване на възложената им дейност, акцентът ще бъде върху предлаганата учебна програма, формата на обучение, графика за стартиране и провеждане на курсовете и тяхната продължителност.

Кандидатът трябва да разполага с подходящо за целите на обучението помещение, оборудване и квалифициран преподавателски екип.

Обучението по КК 4 „Дигитална компетентност” ще завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения – удостоверение, свидетелство, сертификат за успешно завършен курс или еквивалентно.

Описание накратко:

  • Хорариум на обучението: 45 учебни часа;
  • Продължителност на учебните часове: 45 минути;
  • Модулът на обучение да бъде разделен на две части: теория 20 часа и практика 25 часа;
  • Документ, доказващ завършеното обучение: удостоверение, свидетелство, сертификат за придобита ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Времетраенето на курса ще се определи според учебния план, натовареността на обучителната организация и заетостта на курсистите, но в рамките на изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Заложените в бюджета на проекта разходи за обучения по КК 4 е както следва:
250 лв. без ДДС за служител или общо за 4 броя служители = 1 000 лв., без ДДС.

Обща прогнозна стойност на ценовото предложение: 1 000 лв., без ДДС.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Ценови предложения се подават на е-mail: tania.rassovska@simbula.eu, чрез информационната система ИСУН 2020 или на адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47.

Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Ценовите предложения се изготвят на български език, в български лева. Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА

Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19.04.2017 г.

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

28.04.2017 г.

Предишна публикация
Съобщение за набиране на ценови предложения – поддържане на сайт, изработка и доставка на материали за визуализация и публичност по проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“
Следваща публикация
Осигуряване на трудова медицина – съобщение за набиране на ценови предложения
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content