Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Споделете тази публикация

1. ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „СИМБУЛА“ ООД
ЕИК: 201970793
Пълен адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47
Град: гр. София Пощенски код:1202
Лице/а за контакт: Таня Ръсовска Телефон: 088 2 475 962
Електронна поща: tania.rassovska@simbula.eu Факс:

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор на изпълнител за доставка на 4 броя лаптопи с инсталирани лицензирани операционни системи и офис пакети и 4 броя мишки чрез набиране на ценови предложения.

3. ОПИСАНИЕ:

3.1. Лаптопи – 4 бр.

Минимални технически и функционални характеристики:

Процесор: Двуядрен Intel Core i5-6200U
Памет: 8 GB
Видео карта: Intel HD Graphics 520
SSD диск: 128 GB
Дисплей: 33 см
Вградена камера с микрофон, стерео колонки
Интерфейси: вход за LAN кабел, жак за микрофон и слушалки, USB, порт за външен монитор
Четец на карти: SD Card Reader
Bluetooth
Операционна система: Лиценз за Windows 10 Professional
Тегло: 1,50 кг – максимално
Гаранция: 2 години
Надписана клавиатура на английски и български език /БДС стандарт/

3.2. Мишки – 4 броя;

Допълнителни изисквания:

След доставка на лаптопите с инсталирани лицензирани операционна система и офис пакет и мишки за тях от избрания изпълнител – ще бъдат проведени технически проби за правилната инсталация;
Доставчика провежда инструктаж за работа с лаптопите на новоназначените служители.
С Доставчика се подписва приемо-предавателен протокол, описващ доставката на изброените артикули, резултатите от проведените техническите проби и проведения инструктаж-обучение на служителите за работа с доставената техника.

Изисквания към ценовото предложение:

Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева – задължително изискване;
Всеки артикул да има посочена единична цена в лева, без ДДС – задължително изискване;
За всеки предложен артикул да има посочване на модел и малка, кратко описание на основните технически характеристики и при наличие – на преимуществени такива – задължително изискване;
Гаранционен срок – задължително изискване;
Срок на доставка – задължително изискване;
Посочване, където е възможно, на опция за поддръжка на място на техническото оборудване;
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани, по възможност сканирани цветно – задължително изискване;
Всеки кандидат има право да представи само една оферта – задължително изискване.

ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА

Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

За доставка на 4 броя лаптопи с инсталирани лицензирани операционна система и офис пакет. Проведени технически проби за правилната инсталация на системите и инструктаж на служителите за работа с новите лаптопи. Подписан и описан приемо-предавателен протокол.

Обща прогнозна стойност: 6 448 лв. без ДДС;

Доставка на 4 мишки: обща прогнозна стойност: 48 лв. без ДДС.

Обща прогнозна стойност на ценовото предложение: 6 496 лв. без ДДС.

ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
28.12.2016 г.

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
29.12.2016 г.

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите ценови предложения на e-mail: tania.rassovska@simbula.eu или в ИСУН 2020, лица за контакт Таня Ръсовска – Ръководител на проект.

Предишна публикация
Избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане – съобщение за набиране на ценови предложения
Следваща публикация
Информация за промяна в одобрен проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020), касаеща удължаване на срока на изпълнение на проекта
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content