Съобщение за набиране на ценови предложения – поддържане на сайт, изработка и доставка на материали за визуализация и публичност по проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“

Споделете тази публикация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

1. ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „СИМБУЛА“ ООД
ЕИК: 201970793
Пълен адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47
Град: гр. София Пощенски код:1202
Лице/а за контакт: Таня Ръсовска Телефон: 088 2 475 962
Електронна поща: tania.rassovska@simbula.eu Факс:

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Избор на изпълнител за поддържане на сайт, изработка и доставка на материали за визуализация и публичност по проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1121-СО1 по ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

3. ОПИСАНИЕ

Избор на изпълнител за поддържане на сайт, изработка и доставка на материали за визуализация и публичност по проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, включваща:

 • Техническа поддръжка на уеб-сайта на „Симбула“ ООД с регулярно публикуване на актуална проектна информация – единична прогнозна стойност 299,48 лв., без ДДС;
 • Изработка и отпечатване на плакат /А 3/ с информация за проекта – единична прогнозна стойност 20 лв., без ДДС;
 • Изработка и доставка на:
  • химикалки /пластмасови/ – 50 бр. /съдържаща емблемата на ЕС, „Европейски съюз“, общото лого за програмен период 2014-2020 и наименованието на ОП РЧР/,
  • флаш-памет – 4 бр. /съдържаща емблемата на ЕС, „Европейски съюз“, общото лого за програмен период 2014-2020 и наименованието на ОП РЧР/,
  • папка тефтер – 4 бр. /формат А4, тефтер А4 с редове, включен в комплекта. /съдържаща емблемата на ЕС, „Европейски съюз“, общото лого за програмен период 2014-2020 и наименованието на ОП РЧР, както и съфинансиращия фонд:
   „Европейския социален фонд“ и адреса на Единния информационен портал: www.eufunds.bg
   Единична прогнозна стойност за артикулите: 300 лв., без ДДС;
 • Изработка и доставка на 8 броя самозалепващи се информационни стикери за закупеното оборудване, с визуализирани емблемата на ЕС, упоменаваното „Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд: „Европейски социален фонд“ или „ЕСФ“, общото лого на програмен период 2014-2020 и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ – единична прогнозна стойност 50 лв., без ДДС.
  Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за информиране и публичност, описани в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.“

Допълнителни изисквания:
С Доставчика се подписва приемо-предавателен протокол, описващ доставката на изброените артикули, както и договореност за техническо поддържане на сайта и качване на необходимата проектна информация.

Изисквания към ценовото предложение:

 • Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева – задължително изискване;
 • Всеки артикул да има посочена единична цена в лева, без ДДС – задължително изискване;
 • За всеки предложен артикул да има кратко описание – ако е приложимо;
 • Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани, по възможност сканирани цветно – задължително изискване;
 • Всеки кандидат има право да представи само една оферта – задължително изискване.

4. ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА

Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

5.1. За техническа поддръжка на уеб-сайта на „Симбула“ ООД с регулярно публикуване на актуална проектна информация – единична прогнозна стойност 299,48 лв., без ДДС;
5.2. За изработка и отпечатване на плакат /А 3/ с информация за проекта – единична прогнозна стойност 20 лв., без ДДС;
5.3. За изработка и доставка на химикалки, флаш-памети и папка тефтери – единична прогнозна стойност за изброените артикули 300 лв., без ДДС;
5.4. Изработка и доставка на 8 броя самозалепващи се информационни стикери – единична прогнозна стойност 50 лв., без ДДС.
Обща прогнозна стойност на ценовото предложение: 669,48 лв., без ДДС.

6. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19.04.2017 г.

7. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

21.04.2017 г.

8. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите ценови предложения на e-mail: tania.rassovska@simbula.eu или в ИСУН 2020, лица за контакт Таня Ръсовска – Ръководител на проект.

Предишна публикация
Съобщение за набиране на ценови предложения – обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“
Следваща публикация
Съобщение за набиране на ценови предложения – обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content