Симбула дарява 10 часа по случай 10-тия си рожден ден!

Споделете тази публикация

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за кандидатстване в кампания със социална насоченост на Симбула:

10 години Симбула

I. ЦЕЛИ

Настоящата кампания е израз на корпоративната социална отговорност на Симбула (Corporate social responsibility). По повод на своята 10-та годишнина, дружеството си е поставило за цел, да подпомогне значими социални каузи, като предостави безплатни („про боно“) консултации,  в подкрепа на проекти  на дружества или  неправителствени организации, насочени в полза на общото благо.

Определянето на подпомаганите проекти ще се осъществи на основата на подбор на кандидатите, които желаят да получат безвъзмездните консултантски услуги  при настоящите условия.

II. ПРЕДМЕТ

Предмет на кампанията е предоставяне на безплатни („про-боно“) консултации от страна на Симбула на юридически лица, които имат концепции и идеи за социално насочени проекти, за реализацията на които имат нужда от консултантска помощ в някоя от области, посочени по-долу:

 • Консултациите могат да бъдат в следните области:

1.    Финансови

2.    Данъчни

3.    Юридически

4.     Организационно развитие

5.     Счетоводство

6.     Човешки капитал

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ

Кампанията е активна в период до края на 2022. г. Всички кандидати, които искат да вземат участие в процедурата могат да подадат документите си за участие в нея на имейл адрес: office@simbula.eu .

Симбула ще оцени всички постъпили предложения от страна на кандидати за безплатно консултиране текущо, в рамките на 30 дни от получаване на проекта. На интернет страницата на дружеството ще се публикува информация за одобрените проекти по програмата .

С одобрените кандидати ще се сключи споразумение за предоставянето на „про-боно“ консултанска помощ.

IV. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. В настоящата кампания могат да вземат участие търговски дружества, организации с нестопанска цел (сдружения и фондации), кооперации и др., които търсят нашето съдействие за реализация на значими социални каузи.
 2. Основополагаща за участието в програмата е социално значимата цел, която се преследва от кандидата.
 3. Един участник в кампанията може да получи безплатни консултации от страна на Симбула, само по един свой проект, като общия брой на часовете „про боно“ не може да надхвърлят 10 астрономически часа. Ако консултацията по конкретния проект отнеме по-малко време (примерно 1 час), с това съответната организация се счита, че е изчерпала правото си по тази програма;

V. ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Всеки кандидат има право да участва и да получи консултация по един въпрос/проект.
 2.  Допустимото време, за който се предоставя безплатната услугата на всеки участник се равняват на 10 астрономически часа, като:
  Работата извършена от нас ще включва само консултиране. В нея няма да се включват действия като изготвяне на документи, разговори с държавни институции/партньори и други подобни „compliance“ процедури;
  Ако реализацията на одобреният проект изисква по-голям брой часове от 10 часа, Симбула ще предостави безплатни „про боно“ консултации по него до изчерпването на максимално допустимия по програмата брой часове.
 3. Задължително е проектите, по които кандидатите ще получат консултация да бъдат със социална насоченост.
 4. Симбула си запазва правото на преценка коя инициатива да подпомогне, съобразно социалната значимост на проекта на всеки кандидат.

Документи за участие:

1.    10 години Симбула – Заявление за участие

2.      Кратко описание на проекта, за реализация на който участникът би искал да получи безплатна консултантска помощ.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас:

·     Телефон: 0894 872 586

·     Имейл: office@simbula.eu

 

Предишна публикация
Предстоящи изменения в спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане
Следваща публикация
Основни аспекти в измененията на Кодекса на Труда
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content