SURE – временният инструмент с бюджет до 100 милиарда евро за поддържане на заетостта и защита на работещите

Споделете тази публикация

На 2 април 2020 Европейската комисия предложи нов инструмент във връзка с последствията от коронавирусната пандемия – Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение „SURE” („Инструментът“).

Накратко

Инструментът ще предоставя финансова помощ:

  • под формата на заеми, които се отпускат от ЕС на държавите членки;
  • благоприятни условия;
  • общ размер до 100 милиарда евро.

Цел: Подпомагане на държавите членки да покриват своите разходи, пряко свързани със създаването, удължаването на срока или разширяването на обхвата на национални схеми за работа с намалено работно време и мерките за самостоятелно заетите лица.

Относно схемите за работа с намалено работно време

Схемите за работа с намалено работно време предотвратяват ненужните съкращения и така благодарение на тях временното сътресение няма да окаже по-тежки и дълготрайни отрицателни последствия върху икономиката и трудовия пазар на държавите членки. Това спомага за поддържане на доходите на семействата и запазване на производствените мощности и човешкия капитал на предприятията и икономиката като цяло.

Размер на финансирането

Всички държави членки ще имат на разположение средства за финансова помощ с общ размер до 100 милиарда евро. Няма предварително разпределени финансови пакети за държавите членки.

Как Комисията ще осигури и предостави финансиране за Инструмента SURE?

За да финансира заемите за държавите членки, Комисията ще набира заемни средства на финансовите пазари. След това тя ще отпуска на държавите членки заеми при благоприятни условия. Така държавите членки биха извлекли полза от високия кредитен рейтинг на ЕС и съответно от по-ниските разходи по заемите.

Заемите ще бъдат подкрепени от система от доброволни гаранции, учредени от държавите членки в полза на ЕС. Инструментът ще влезе в действие, когато всички държави членки са учредили такива гаранции.

Oпределяне на условията по всеки отделен заем

След като получи искане за финансова помощ от държава членка, Комисията ще се консултира със съответната държава членка, за да провери какъв е размерът на увеличението на публичните разходи, което е пряко свързано със създаването, удължаването на срока или разширяването на обхвата на споменатите схеми или подобни мерки за самостоятелно заетите лица. Благодарение на тази консултация Комисията ще може правилно да прецени какви да бъдат условията по заема, в т.ч. размерът, максималният среден срок до падежа, цената и техническите условия и ред за отпускането и усвояването му.

Въз основа на консултацията Комисията ще представи на Съвета предложение за решение за предоставяне на финансова помощ. Одобрената финансовата помощ ще бъде под формата на заем от ЕС за държавата членка, поискала подкрепа.

Как ще работи гаранционната система?

Отпускането на заеми на държавите членки по линия на Инструмента ще бъде подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Тази система ще даде възможност на Комисията да повиши обема на заемите, които може да се предоставят на държавите членки. За тази цел е нужно да се осигури минимален размер на учредените гаранции (а именно 25 % от максималния размер на заемите от 100 милиарда евро).

Следващи стъпки

Предложението на Комисията за Инструмента SURE ще трябва да бъде одобрено бързо от Съвета. Новият инструмент ще бъде временен. Продължителността и обхватът му са ограничени до преодоляването на последствията от коронавирусната пандемия.

Предишна публикация
БНБ утвърди правилата за „кредитна ваканция“, предложени от търговските банки
Следваща публикация
От 1 юли 2020 г. е в сила задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content