Законопроект: Без такса за битови отпадъци за преустановилите дейността си поради COVID-19

Споделете тази публикация

В преходните и заключителни разпоредби на внесения в Народното събрание (НС) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от 10.07.2020 г. се предлага разпоредба в подкрепа на задължените за такса за битови отпадъци лица. Тя се отнася до тези, които вследствие на въведеното извънредно положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г., са преустановили дейността си съответно и използването на необходимите за нея недвижимите имоти.

Предложението за допълнение на закона изглежда както следва:

„§ 3. (1) Общинският съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица – предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

(2) Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал. 1 с финансови и други документи, по ред и начин определен от общинския съвет.“

Към момента с разпоредбата на чл. 71 от действащия ЗМДТ се дава възможност да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година, но при условие, че е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя на имота до края на предходната година.

Както е видно за последните 4 месеца, редица магазини, заведния, а дори и хотели се наложи напълно да преустановят дейността си. Със сега установения ред обаче не се уреждат случаите, за които в резултат на пандемията от COVID-19 и обявеното на 13 март извънредно положение лицата не използват недвижимите имоти поради преустановяване на дейността си в тях. Така поради извънредните и непредивидими обстоятелства задължените лица, най-вече в лицето на бизнеса, не биха могли да предвидят възникването на извънредната епидемична обстановка в страната и съответно да подадат необходимата декларация по чл. 71 от ЗМДТ до края на предходната 2019 г., за да могат да бъдат освободени от таксата през настоящата година. Често в заивисмост от дейността на един търговец тези такси могат да бъдат значително високи и натоварващи, особено в условията и на икономическа криза.

В тази връзка, с настоящия законопроект се предлага да се даде възможност на общинския съвет да освобождава съответните лица, които са преустановили стопанската си дейност в даден имот, от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. Цели се намаляване на административната тежест и подкрепа на бизнеса, засегнат от кризата. Предвижда се преустановяването на дейността за съответния период да се доказва с финансови и други документи, като редът и начинът следва да бъдат допълнително определени с подзаконови актове на общинските съвети.

Предишна публикация
Някои проблеми при трудова мобилност на работници в ЕС
Следваща публикация
От 19.06.2020 г. Фонд Активни граждани стартира нова мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content