За да се регистрира (Е)ООД е необходимо:

 1. Запазване на уникално име в Агенцията по вписванията – попълване на заявление за запазване на име по образец;
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно (Е)ООД;
 3. Към заявлението за вписване на (Е)ООД се прилагат следните документи:
  • Решение на едноличния собственик/съдружниците за учредяване на (Е)ООД;
  • Дружествен договор за ООД или Учредителен акт за ЕООД;
  • Съгласие да бъде избран за управител и образец от подписа – нотариално заверено;
  • Декларация по чл. 142 от Търговския закон;
  • Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър;
  • Документ за внесен капитал;
  • Документ за внесена държавна такса за регистрация на (Е)ООД.

Задължителния праг за регистрация по ЗДДС е 50 хиляди лева и се изчислява на база сумата на приходите за последните 12 месеца, като не е необходима те да са в рамките на една календарна година.

За целта се подава Заявление за регистрация по ЗДДС в 14 дневен срок след достигането на необходимия оборот. Ако пропуснете срока за регистрация подлежите на санкция и служебна регистрация. Глобата за пропуснат срок е от 500 до 5000 лв.

След изтичане на всеки данъчен период, регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да изготвят и подадат в НАП по место-регистрация на фирмата справка – декларация, дневник на покупките и дневник на продажбите. Срокът е за подаването е 14 дни от изтичане на отчетния данъчен период.

Важно е да се знае, че декларираният в справката – декларация данък за внасяне трябва да се внесе в същия срок на подаването на декларацията.

За невнесен в срок данък по закон се начисляват лихви до момента на внасянето му.

За неподадена в срок справка-декларация са предвидени санкции в размер от 500 до 1000 лева.

В зависимост от това по кой закон подавате Годишна данъчна декларация се определя и срокът за подаване на ГОД.

Ако подавате Годишна данъчна декларация по ЗКПО, срокът за представяне на ГОД пред НСИ е 31 март на годината следваща отчетната.

Ако подавате Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, срокът за представяне на ГОД пред НСИ е 30 април на годината следваща отчетната.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати