Проект „Обучения и заетост за младите хора“

Цел на Компонент II по проект „Обучения и заетост за младите хора“ е интегриране на неактивни и безработни младежи с трайни увреждания на възраст до 29 г. вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.

Допустими кандидати

Неактивни и безработни младежи с трайни увреждания, на възраст до 29 г. вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Проект „Обучения и заетост“

Цел на Компонент ІІ по проект „Обучения и заетост“ е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.

Допустими кандидати

Неактивни и безработни лица с трайни увреждания, на възраст над 29 г. (навършили 30 години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Допустими работодатели по двата проекта

Компании от реалния сектор, институции на местното самоуправление, юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност (осигуряването на заетост по схемата от ЮЛНЦ, следва да бъде само във връзка с осъществяване на стопанската дейност).

Работодателят преценява необходимостта от включване на безработните лица в обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности – чужд език или дигитална компетентност. Работодателят сключва договор за заетост с Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост на одобрените безработни лица, за период до 24 месеца.

По време на обучението, ако има такова, безработните получават по 10 лв. за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа и максимум 8), ако занятията се провеждат в населеното място по местоживеене, и по 15 лв. – ако е в друго селище.

Проектите покриват всички разходи за трудови и допълнителни възнаграждения, според минималния доход за съответната икономическа дейност, както и дължимите от работодателя осигурителни вноски за субсидирания период.

Програмата поема и разходите за възнаграждение на наставници, ако работодателят определи такива.

 

Субсидиран период: до 24 месеца.

Ако след този период работодателят задържи назначеното лице за шест месеца, но вече за своя сметка, той ще получава еднократен стимул – шест минимални работни заплати, при условие че лицето е било заето поне 75% от работните дни за периода.

Срок: Заявките на работодателите ще се разглеждат по реда на тяхното подаване до изчерпване на бюджета.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати